Pályázati felhívás igazgatói beosztás ellátására

Óvodai beiratkozás Sándorfalván
2021-02-23
400 ezres kárt okozott egy sándorfalvi autós
2021-02-26

Utoljára frissítve 2021-02-25

Az alábbiakban a Sándorfalvi Művelődési Ház és Könyvtár (korábbi nevén Sándorfalvi Kulturális központ SKK) igazgatói beosztás ellátására szóló pályázati felhívást olvashatják.

Sándorfalva Város Önkormányzata a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvényben, valamint a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020.(X.30.) EMMI rendeletben foglaltak alapján pályázatot hirdet

Sándorfalvi Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói beosztás ellátására

azzal, hogy a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény értelmében a kulturális intézményekben új foglalkoztatási jogviszony kizárólag munkaviszony keretében létesülhet. A munkaviszony létesítésére, tartalmára, megszüntetésére a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben, valamint a 39/2020.(X.30.) EMMI rendeletben foglaltak irányadók.

A pályázatot meghirdető: Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

A munkavégzés helye:

Sándorfalvi Művelődési Ház és Könyvtár

Csongrád-Csanád megye, 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 6.,

valamint az intézmény vezetésével és működtetésével kapcsolatos feladatellátáshoz kötődő telephelyek.

Az ellátandó munkakör: igazgató

A munkaviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony, 3 hónap próbaidő kikötésével, könyvtáros alapmunkakörben.

A vezetői megbízás időtartama: 5 év, 2021. május 01-től 2026. április 30. napjáig

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

 A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • A vonatkozó jogszabályokban és a Képviselő-testület által meghatározott közművelődési célok és programok megvalósítása.
 • Az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátása.
 • A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben foglalt könyvtári és közművelődési feladatok ellátása. A település közművelődési tevékenységének, a helyi ünnepségek lebonyolításának, a helyi önszerveződő közösségek tevékenységének koordinálása. Helyi, térségi kiállítások, kulturális rendezvények szervezése, lebonyolítása.
 • Az intézmény működését érintő pályázatok előkészítésében való közreműködés.
 • Az intézményi belső szabályzatok, tervek elkészítése.
 • A település kulturális kommunikációjának irányítása.
 • Az intézmény képviseletének ellátása.
 • Képviselő-testületi ülésre az intézményt érintő előterjesztések elkészítése, részvétel a képviselő-testületi és bizottsági üléseken a művelődési házat és könyvtárt érintő témák tárgyalásakor.

Az intézményvezető feladata és felelőssége:

Az önkormányzat által meghatározott költségvetési támogatás keretei között az intézmény alapító okiratában, alapdokumentumaiban és a működést meghatározó jogszabályokban meghatározott tevékenységek szakszerű, jogszerű tervezése, szervezése, ellátása, az intézmény irányítása, ellenőrzése, költséghatékony működtetése, munkáltatói jogok gyakorlása.

Munkabér és juttatások:

A munkabér megállapítása a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi  I. törvény vonatkozó rendelkezéseire figyelemmel a felek megegyezése alapján történik.

Pályázati feltételek:

 • a 39/2020.(X.30.) EMMI rendelet 1. mellékletének 9. pontjában meghatározott felsőfokú végzettség, képesítés
 • előírt végzettségnek megfelelő feladatkörben legalább 5 év szakmai tapasztalat,
 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet, és a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatásától eltiltás hatálya alatt,
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
 • államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése (ennek hiányában annak vállalása, hogy ezt a munkakör betöltését követő 2 éven belül elvégzi),
 • kiemelkedő szakmai, vagy szakirányú tudományos tevékenység végzése.
 • a munkáltató a vezetői megbízás lejártát követően a kulturális munkakörben történő továbbfoglalkoztatást nem biztosítja.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  közművelődési területen eltöltött legalább 5 év vezetői megbízás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes, részletes szakmai önéletrajz,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési elképzelést is tartalmazó szakmai program,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, ami igazolja a büntetlen előélet mellett, hogy a pályázó nem áll az intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakmai tapasztalatot, (ha van, nyelvismeretet), 120 órás államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó képzést igazoló okiratok másolata,
 • ha nem rendelkezik a 39/2020.(X.30.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdésében előírt képzést igazoló tanúsítvánnyal, akkor nyilatkozat, hogy a megbízása esetén vállalja annak elvégzését a jogszabályban előírt feltételek szerint,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, az elbírálásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik; hozzájárul teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához,
 • nyilatkozat arról, hogy pályázatának elbírálását nyílt vagy zárt ülésen kéri,
 • nyilatkozat, hogy megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,
 • nyilatkozat, hogy a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi  I. törvény 211. §-a értelmében személyével kapcsolatban összeférhetetlenség nem áll fenn.

A pályáztató a pályázati határidő leteltét követően – az erkölcsi bizonyítványnak legkésőbb a szakmai bizottság meghallgatásán történő bemutatását kivéve – hiánypótlási lehetőséget nem biztosít.

 A beosztás betölthetőségének időpontja: 2021. május 01-től

 A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 18.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Gajdosné Pataki Zsuzsanna nyújt a 06-62/572-963-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati azonosító számot: 226-2/2021., valamint a munkakör megnevezését: Sándorfalvi Művelődési Ház és Könyvtár igazgató.
 • Személyesen: Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Irodáján, hivatali munkaidőben, zárt borítékban történő leadással, Csongrád-Csanád megye, 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1.    

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatot benyújtó  pályázók Szakmai Szakértői Bizottság általi meghallgatását követően, a bizottság javaslatának figyelembe vételével  kerül sor a döntésre 2021. április végéig. A pályázók az eredményről az elbírálást követően értesítést kapnak, az eredménytelenül pályázók pályázati anyaga postai úton visszaküldésre kerül.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a pályázat visszavonására vagy a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 10.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: https://sandorfalva.hu/allasok/ 2021. február 16.