Közérdekű adatok

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei
Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal
6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1.
Tel.: 62/572-961, fax: 62/572-976
www.sandorfalva.hu
polghiv@sandorfalva.hu

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcím)
Gajdosné Pataki Zsuzsanna – polgármester
Tel.: 62/572-961
pataki.zsuzsanna@sandorfalva.hu
Búza Katalin – alpolgármester
Tel.:
62/572-972
buza.katalin@sandorfalva.hu
Dr. Török Éva – jegyző
Tel.: 62/572-959
drtorok.eva@sandorfalva.hu

További szervezeti egységek elérhetőségei


A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve és az ügyfélfogadási rend
Ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 8–12 óra
Kedd: 8–12 óra
Szerda: 13–17 óra
Csütörtök: 8–12 óra
Péntek: nincs

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete (9 fő)
Elérhetőség: 6762 Sándorfalva Szabadság tér 1.
Tel.: 62/572-961
Gajdosné Pataki Zsuzsanna – polgármester
Búza Katalin – alpolgármester
Ambrus László – képviselő
Darázs Sándor – képviselő
Dudás Zoltán – képviselő
Dr. Széll Gábor – képviselő
Sebestyén András – képviselő
Magyar Károly – képviselő
Jenei Csaba – képviselő

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény
6762 Sándorfalva, Szabadság tér 4.
Tel.: 62/251-204
Sándorfalvi Művelődési Ház és Könyvtár
6762 Sándorfalva, Szabadság tér 6.
Tel.: 62/251-291
Sándorfalvi Pipacs Óvoda
Sándorfalva, Kis krt. 1.
Tel.: 62/251-264

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet [Ptk. 685. § c) pont] neve, székhelye, elérhetősége, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke
SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelő  Közhasznú Nonprofit Kft.
6762 Sándorfalva, Széchenyi utca 24.
Tel.: 62/250-144
E-mail: sov@sandorfalva.hu
Deák Sándor ügyvezető
Sándorfalva Város Önkormányzatának részesedése 100 százalékos a gazdasági társaságban.

Sándorfalvi Építő Kft.
6762 Sándorfalva, Széchenyi utca 24.
Tel.: 62/250-144
E-mail.: sfepito@sandorfalva.hu
Szabó Krisztina Erzsébet ügyvezető
Sándorfalva Város Önkormányzatának részesedése 100 százalékos a gazdasági társaságban.


A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelő szervének tagjai
Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért Közalapítvány
Az alapítvány alapító okirata, az alapítvány beszámolója.
6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1.
A kuratórium elnöke: Fischerné Farkas Irén.
A kuratórium tagjai: Balog Éva Orsolya, Bárkányiné Sárközi Enikő.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve
Sándorfalvi Kisbíró – ingyenes időszaki kiadvány
Kiadja: Sándorfalva Városi Önkormányzat
6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1.
kisbiro@sandorfalva.hu
A Sándorfalvi Kisbíró példányai

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai
Csongrád Megyei Kormányhivatal
Szeged, Rákóczi tér 1.
Tel.: 62/562-662
Fax: 62/562-601
A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend hatályos és teljes szövege
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2016. évi CL. törvény.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény.
Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2019. (X. 31.) önkormányzati rendelete Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Az országos illetékességű szervek, valamint a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2019. (X. 31.) Ör. rendelet 7.§ (5. bek.) szerint:
a. Nyilvánosság biztosítása a Sándorfalvi Kisbíró időszaki kiadásával és testületi ülések televíziós közvetítésével
b. Vérvételi hely működtetése
c. Nádastó Szabadidőpark területén élővizes fürdőhely üzemeltetése
d. Kéményseprő-ipari közszolgáltatás biztosítása

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről
Adóhatósági ügyekben a hatáskör címzettje Sándorfalva Város Jegyzője, eljár: Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Adó Csoport
Illetékességi terület: Sándorfalva Város valamint: Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Dóci Kirendeltsége
Illetékességi terület: Dóc Község
Szociális ügyekben a hatáskör címzettje Sándorfalva Város Jegyzője, eljár: Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Csoport, Illetékességi terület: Sándorfalva Város valamint: eljár: Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Dóci Kirendeltsége Illetékességi terület: Dóc Község
Általános Igazgatási ügyekben hatáskör címzettje Sándorfalva Város Jegyzője, eljár: Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási Iroda
Illetékességi terület: Sándorfalva Város valamint: eljár: Sándorfalva Város Jegyzője Illetékességi terület: Dóc Község

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke
Sándorfalvi Kisbíró – ingyenes időszakos kiadvány
Kiadja: Sándorfalva Városi Önkormányzat
6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1.
kisbiro@sandorfalva.hu
A Sándorfalvi Kisbíró példányai

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

A törvény alapján közzéteendő jogszabály-tervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk
Közszolgálati ellenőrzés, munkaügyi felügyelőségi ellenőrzés megállapításai

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, és ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve
Sándorfalva Város Önkormányzatának és Önkormányzati Hivatalának a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat tartalmazza.

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
Nincs ilyen

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
Nincs ilyen

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista
A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója; a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolók

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – a külön jogszabályban meghatározott értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)
Nincs ilyen

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések
Nincs ilyen

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)