Közérdekű adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1 A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal
6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1.
Tel.: 62/572-961, fax: 62/572-976
www.sandorfalva.hu
polghiv@sandorfalva.hu
2 A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai SZMSZ-ábra
3 A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcím) Gajdosné Pataki Zsuzsanna – polgármester
Tel.: 62/572-961
pataki.zsuzsanna@sandorfalva.hu

Dr. Török Éva – jegyző
Tel.: 62/572-959
drtorok.eva@sandorfalva.hu

Dr. Másody Zsolt – aljegyző
Tel.: 62/572-967
drmasody.zsolt@sandorfalva.hu

4 A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve és az ügyfélfogadási rend Ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 8–12 óra
Kedd: 8–12 óra
Szerda: 13–17 óra
Csütörtök: 8–12 óra
Péntek: nincs
5 Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete (9 fő)
Elérhetőség: 6762 Sándorfalva Szabadság tér 1.
Tel.: 62/572-961
Gajdosné Pataki Zsuzsanna – polgármester
Búza Katalin – alpolgármester
Ambrus László – képviselő
Darázs Sándor – képviselő
Dudás Zoltán – képviselő
Dr. Széll Gábor – képviselő
Sebestyén András – képviselő
Magyar Károly – képviselő
Jenei Csaba – képviselő
6 A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény
6762 Sándorfalva, Szabadság tér 4.
Tel.: 62/251-204
Sándorfalvi Kulturális Központ
6762 Sándorfalva, Szabadság tér 6.
Tel.: 62/251-291
7 A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet [Ptk. 685. § c) pont] neve, székhelye, elérhetősége, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelő  Közhasznú Nonprofit Kft.
6762 Sándorfalva, Széchenyi utca 24.
Tel.: 62/250-144
E-mail: sov@sandorfalva.hu
Deák Sándor ügyvezető
Sándorfalva Város Önkormányzatának részesedése 100 százalékos a gazdasági társaságban.
8 A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelő szervének tagjai Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért Közalapítvány
Az alapítvány alapító okirata, az alapítvány beszámolója.
6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1.
A kuratórium elnöke: Fischerné Farkas Irén.
A kuratórium tagjai: Balog Éva Orsolya, Bárkányiné Sárközi Enikő.
9 A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye
10 A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve Sándorfalvi Kisbíró – ingyenes időszaki kiadvány
Kiadja: Sándorfalva Városi Önkormányzat
Felelős szerkesztő: Garai Szakács László
6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1.
kisbiro@sandorfalva.hu
A Sándorfalvi Kisbíró példányai
11 A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai Csongrád Megyei Kormányhivatal
Szeged, Rákóczi tér 1.
Tel.: 62/562-662
Fax: 62/562-601

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1 A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend hatályos és teljes szövege Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény.
Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013.(III.28.) önkormányzati rendelete Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
2 Az országos illetékességű szervek, valamint a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven
3 A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (III.28.) Ör. rendelet 7.§ (6. bek.) szerint:
a. Nyilvánosság biztosítása a Sándorfalvi Kisbíró időszaki kiadásával és testületi ülések televíziós közvetítésével
b. Vérvételi hely működtetése
c. Nádastó Szabadidőpark területén élővizes fürdőhely üzemeltetése
d. Kéményseprő-ipari közszolgáltatás biztosítása
4 Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről Adóhatósági ügyekben a hatáskör címzettje Sándorfalva Város Jegyzője, eljár: Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Adó Csoport
Illetékességi terület: Sándorfalva Város valamint: Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Dóci Körjegyzőségi Iroda
Illetékességi terület: Dóc Község
Szociális ügyekben a hatáskör címzettje Sándorfalva Város Jegyzője, eljár: Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Csoport, Illetékességi terület: Sándorfalva Város valamint: eljár: Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Dóci Körjegyzőségi Iroda Illetékességi terület: Dóc Község
Általános Igazgatási ügyekben hatáskör címzettje Sándorfalva Város Jegyzője, eljár: Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási Iroda
Illetékességi terület: Sándorfalva Város valamint: eljár: Sándorfalva Város Jegyzője Illetékességi terület: Dóc Község
Építéshatósági ügyekben hatáskör címzettje Sándorfalva Város Jegyzője, eljár: Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Építéshatóság Illetékességi terület: Sándorfalva Város
5 A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből  finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények Közszolgáltatások 2012
Rendeletek
6 A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok és nyilvántartások
7 A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke Sándorfalvi Kisbíró – ingyenes időszaki kiadvány
Kiadja: Sándorfalva Városi Önkormányzat
Felelős szerkesztő: Garai Szakács László
6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1.
kisbiro@sandorfalva.hu
A Sándorfalvi Kisbíró példányai
8 A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza Képviselő-testület:
Sándorfalva Város Önkormányzat
Képviselő-testület 2018. évi munkaterve
lásd Jegyzőkönyvek
9 A törvény alapján közzéteendő jogszabály-tervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától lásd Előterjesztések
10 A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények lásd Pályázatok
11
12 A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk Közszolgálati ellenőrzés, munkaügyi felügyelőségi ellenőrzés megállapításai
13 A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, és ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve Sándorfalva Város Önkormányzatának és Önkormányzati Hivatalának a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat tartalmazza.
14 A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
15 A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai Kötelező KSH adatszolgáltatások
16 Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
17 A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési  feltételek
18 A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

III. Gazdálkodási adatok

1 A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója; a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolók lásd Rendeletek
2 A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve lásd Rendeletek
3 A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok 2007. évi támogatások
2008. évi támogatások
2009. évi támogatások
2010. évi támogatások
2011. évi támogatások
 2012. évi támogatások
 2013. évi támogatások
 2014. évi támogatások
 2015. évi támogatások
2016. évi támogatások
2017. évi támogatások
4 Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – a külön jogszabályban meghatározott értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama Szerződések
5 A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)
6 A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések
7 Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések Dokumentum
8 Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) Közbeszerzések
Betűméret