Közérdekű adatok

Közérdekű adatok

Szervezeti, személyzeti adatok
A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal
Székhely/levelezési cím: 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1.
Telefon: 06 62/ 572 961
E-mail: polghiv@sandorfalva.hu


Honlap: www.sandorfalva.hu
Ügyfélszolgálat elérhetősége: 06 62/ 572 961

A Hivatal ügyfélfogadásának rendje:
hétfő: 8.00-12.00
kedd: 8.00-12.00
szerda: 13.00-17.00
csütörtök: 8.00-12.00
péntek: ügyfélfogadás szünetel


A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata
Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Ügyrendje
SZMSZ-ábra


A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcím)

Gajdosné Pataki Zsuzsanna – polgármester
Tel.: 62/572-961
pataki.zsuzsanna@sandorfalva.hu

Búza Katalin – alpolgármester
Tel.:
62/572-972
buza.katalin@sandorfalva.hu

Dr. Török Éva – jegyző
Tel.: 62/572-959
drtorok.eva@sandorfalva.hu

További szervezeti egységek elérhetőségei


A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve és az ügyfélfogadási rend

Ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 8–12 óra
Kedd: 8–12 óra
Szerda: 13–17 óra
Csütörtök: 8–12 óra
Péntek: nincs


Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete (9 fő)
Elérhetőség: 6762 Sándorfalva Szabadság tér 1.
Tel.: 62/572-961
Gajdosné Pataki Zsuzsanna – polgármester
Búza Katalin – alpolgármester
Ambrus László – képviselő
Darázs Sándor – képviselő
Dudás Zoltán – képviselő
Dr. Széll Gábor – képviselő
Sebestyén András – képviselő
Magyar Károly – képviselő
Jenei Csaba – képviselő


A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény
6762 Sándorfalva, Szabadság tér 4.
Tel.: 62/251-204
Szervezeti és működési szabályzat 2016

Sándorfalvi Művelődési Ház és Könyvtár
6762 Sándorfalva, Szabadság tér 6.
Tel.: 62/251-291
Alapító okirat Sándorfalvi Művelődési Ház és Könyvtár
SZMSZ –Sándorfalvi Művelődési Ház és Könyvtár 2011

Sándorfalvi Pipacs Óvoda
Sándorfalva, Kis krt. 1.
Tel.: 62/251-264
Sándorfalvi Pipacs Óvoda pedagógiai programja – Pipacs Program
Sándorfalvi Pipacs Óvoda egészségfejlesztő programja
Sándorfalvi Pipacs Óvoda házirendje
Sándorfalvi Pipacs Óvoda szervezeti és működési szabályzata
Sándorfalvi Pipacs Óvoda közzétételi lista 2022–2023


A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet [Ptk. 685. § c) pont] neve, székhelye, elérhetősége, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelő Közhasznú Nonprofit Kft.
6762 Sándorfalva, Széchenyi utca 24.
Tel.: 62/250-144
E-mail: sov@sandorfalva.hu
Makra Gábor ügyvezető
Sándorfalva Város Önkormányzatának részesedése 100 százalékos a gazdasági társaságban.

Sándorfalvi Építő Kft.
6762 Sándorfalva, Széchenyi utca 24.
Tel.: 62/250-144
E-mail.: sfepito@sandorfalva.hu
Sebestyén Márton ügyvezető
Sándorfalva Város Önkormányzatának részesedése 100 százalékos a gazdasági társaságban.


A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért Közalapítvány
Az alapítvány alapító okirata,az alapítvány beszámolója
6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1.
A kuratórium elnöke: Fischerné Farkas Irén.
A kuratórium tagjai: Balog Éva Orsolya, Bárkányiné Sárközi Enikő.


A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye


A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Sándorfalvi Kisbíró – ingyenes időszaki kiadvány
Kiadja: Sándorfalva Városi Önkormányzat
6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1.
kisbiro@sandorfalva.hu
A Sándorfalvi Kisbíró példányai


A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Csongrád Megyei Kormányhivatal
Szeged, Rákóczi tér 1.
Tel.: 62/562-662
Fax: 62/562-601
Honlap: www.csmkh.hu

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend hatályos és teljes szövege

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2016. évi CL. törvény.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény.
Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2019. (X. 31.) önkormányzati rendelete Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról


Az országos illetékességű szervek, valamint a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven


A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2019. (X. 31.) Ör. rendelet 7.§ (5. bek.) szerint:
a. Nyilvánosság biztosítása a Sándorfalvi Kisbíró időszaki kiadásával és testületi ülések televíziós közvetítésével
b. Vérvételi hely működtetése
c. Nádastó Szabadidőpark területén élővizes fürdőhely üzemeltetése
d. Kéményseprő-ipari közszolgáltatás biztosítása


Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Adóhatósági ügyekben a hatáskör címzettje Sándorfalva Város Jegyzője, eljár: Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Adó Csoport
Illetékességi terület: Sándorfalva Város valamint: Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Dóci Kirendeltsége
Illetékességi terület: Dóc Község
Szociális ügyekben a hatáskör címzettje Sándorfalva Város Jegyzője, eljár: Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Csoport, Illetékességi terület: Sándorfalva Város valamint: eljár: Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Dóci Kirendeltsége Illetékességi terület: Dóc Község
Általános Igazgatási ügyekben hatáskör címzettje Sándorfalva Város Jegyzője, eljár: Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási Iroda
Illetékességi terület: Sándorfalva Város valamint: eljár: Sándorfalva Város Jegyzője Illetékességi terület: Dóc Község


A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Közszolgáltatóinkat a Közérdekű Információk oldalunkon megtalálhatják
Rendeletek


A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok és nyilvántartások


A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Sándorfalvi Kisbíró – ingyenes időszakos kiadvány
Kiadja: Sándorfalva Városi Önkormányzat
6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1.
kisbiro@sandorfalva.hu
A Sándorfalvi Kisbíró példányai


A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Képviselő-testület:
Sándorfalva Város Önkormányzat
Képviselő-testület hatályos munkatervét az aktuális évet megelőző novemberi előterjesztések között a lehet megtalálni.
Az ülések jegyzőkönyvei, szavazás adatai a település hivatalos oldalának Testuleti-anyagok menüpontja alatt elérhetők.


A törvény alapján közzéteendő jogszabály-tervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

lásd Előterjesztések


A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

lásd Hirdetmények


A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Pályázatok

Közszolgálati ellenőrzés, munkaügyi felügyelőségi ellenőrzés megállapításai


A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, és ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Sándorfalva Város Önkormányzatának és Önkormányzati Hivatalának a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat tartalmazza.


A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Kötelező KSH adatszolgáltatások


A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Kötelező KSH adatszolgáltatások


Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Nincs ilyen


A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Nincs ilyen


A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista
Gazdálkodási adatok
A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója; a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolók

lásd Rendeletek


A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

lásd Rendeletek


A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok

2013. évi támogatások
2014. évi támogatások
2015. évi támogatások
2016. évi támogatások
2017. évi támogatások
2018. évi támogatások
2019. évi támogatások
2020-2022. évi támogatások


Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – a külön jogszabályban meghatározott értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama

Szerződések 2010 - 2017
Szerződések 2018 - 2024


A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Nincs ilyen


A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Nincs ilyen


Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Pályázatok


Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Közbeszerzések