Állások

Sándorfalva Város Önkormányzatának aktuális álláshirdetései

Pályázati felhívás Sándorfalvi Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói munkakör betöltésére

Sándorfalva Város Önkormányzata a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény 94. § (3) bekezdésében, valamint a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020.(X.30.) EMMI rendeletben foglaltak alapján pályázatot hirdet Sándorfalvi Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói munkakör betöltésére.

A munkáltató, a munkavégzés helye: Sándorfalvi Művelődési Ház és Könyvtár Csongrád-Csanád megye, 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 6., valamint az intézmény vezetésével és működtetésével kapcsolatos feladatellátáshoz kötődő telephelyek.

Az ellátandó munkakör: igazgató (vezető állású munkavállaló)

A munkaviszony időtartama: határozott idejű munkaviszony 5 évre, 2022. május 01-től 2027. április 30. napjáig, 4 hónap próbaidő kikötésével.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Az önkormányzat az igazgató munkaviszonyának lejártát követően a kulturális szakmai munkakörben történő továbbfoglalkoztatást nem biztosítja.

 A munkakörhöz tartozó lényeges feladatok:
– Az intézmény alapító okiratában foglalt, valamint a fenntartó által meghatározott közművelődési célok, programok, feladatok ellátása a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben foglaltak alapján.
– Az intézmény működését érintő pályázatok előkészítésében való közreműködés.
– Az intézményi belső szabályzatok, tervek elkészítése.
– A település kulturális kommunikációjának irányítása.
– Az intézmény képviseletének ellátása.
– Képviselő-testületi ülésre az intézményt érintő előterjesztések elkészítése, részvétel a képviselő-testületi és bizottsági üléseken a művelődési házat és könyvtárt érintő témák tárgyalásakor.

Az intézményvezető feladata és felelőssége:
Az önkormányzat által meghatározott költségvetési támogatás keretei között az intézmény alapító okiratában, alapdokumentumaiban és a működést meghatározó jogszabályokban meghatározott tevékenységek szakszerű, jogszerű tervezése, szervezése, ellátása, az intézmény irányítása, ellenőrzése, költséghatékony működtetése, munkáltatói jogok gyakorlása.

Munkabér és juttatások:
A munkabér megállapítása a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi  I. törvény vonatkozó rendelkezéseire figyelemmel a felek megegyezése alapján történik.

Pályázati feltételek:
– a 39/2020.(X.30.) EMMI rendelet 1. mellékletének 9. pontjában meghatározott felsőfokú
végzettség, képesítés. (Felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség vagy nem
szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés.)
– előírt végzettségnek megfelelő feladatkörben szerzett, legalább 5 év szakmai tapasztalat,
– magyar állampolgárság,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatásától eltiltás hatálya alatt,
– vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatásának vállalása,
– államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése (ennek hiányában annak vállalása, hogy ezt a munkakör betöltését követő 2 éven belül elvégzi),
– kiemelkedő szakmai, vagy szakirányú tudományos tevékenység végzése.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: közművelődési területen eltöltött vezetői gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes, részletes szakmai önéletrajz,
– az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési elképzelést is tartalmazó szakmai program,
– kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység bemutatása,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, ami igazolja a büntetlen előélet mellett, hogy a pályázó nem áll az intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
–  iskolai végzettséget, szakképzettséget, legalább 5 év szakmai tapasztalatot, (ha van, nyelvismeretet), 120 órás államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó képzést igazoló okiratok másolata,
– ha nem rendelkezik a 39/2020.(X.30.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdésében előírt képzést igazoló tanúsítvánnyal, akkor nyilatkozat, hogy megbízása esetén vállalja annak elvégzését a jogszabályban előírt feltételek szerint,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, az elbírálásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik; hozzájárul teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához,
– nyilatkozat arról, hogy pályázatának elbírálását nyílt vagy zárt ülésen kéri,
– nyilatkozat, hogy a jogszabályban előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,
– nyilatkozat, hogy a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi  I. törvény 211. §-a értelmében személyével kapcsolatban összeférhetetlenség nem áll fenn.

A pályáztató a pályázati határidő leteltét követően – az erkölcsi bizonyítványnak legkésőbb a szakmai bizottság meghallgatásán történő bemutatását kivéve – hiánypótlási lehetőséget nem biztosít.

A munkakör betöltésének időpontja: 2022. május 01-től
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 09.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester nyújt a 06-62/572 963-as telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak zárt borítékban Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-
testülete címére történő megküldésével (6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1.) Kérjük a
borítékon feltüntetni a „Sándorfalvi Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói pályázat”
megjelölést.
– Személyesen: Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Irodáján,
hivatali munkaidőben, a fentiek szerint megcímzett, zárt borítékban történő leadással,
Csongrád-Csanád megye, 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az érvényes pályázatot benyújtók Szakmai Szakértői Bizottság általi meghallgatását követően, a bizottság javaslatának figyelembevételével kerül sor a döntésre 2022. március végéig. A pályázók az eredményről az elbírálást követően értesítést kapnak, az eredménytelenül pályázók pályázati anyaga postai úton visszaküldésre kerül.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a pályázat visszavonására vagy a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. március 31.
A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: www.sandorfalva.hu 2022. január 10.

 

Pályázati felhívás házi gyermekorvosi feladatok ellátására

Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki Sándorfalva Város közigazgatási területén lévő házi gyermekorvosi körzet feladatai ellátására, díjmentes praxisjog átadással, az alábbiak szerint:

a.) a házi gyermekorvosi körzet feladat-ellátásához kapcsolt az iskola-egészségügyi feladatok ellátása;

b.) határozatlan időtartamra szólóan egyéni vállalkozó, gazdálkodó szervezet köthet szerződés,

c.) területi ellátási kötelezettség kapcsolódik a körzethez,

d.) Sándorfalva közigazgatási területe egy háziorvosi körzetet alkot,

e.) a körzet 0-16 éves állandó lakosságának létszáma: 1452 fő, 0-17 éves állandó lakosságának létszáma: 1551 fő (2021. 05. 05.)

f.) feladat-ellátás helye: Egészségház gyermekorvosi rendelő – 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 4/A., Pallavicini Sándor Általános Iskola orvosi szoba – 6762 Sándorfalva, Alkotmány körút 15-17.

g.) A háziorvosi alapellátás és iskola-egészségügyi ellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet alapján, az egészségügyi szolgáltatónak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő területileg illetékes szervével kötött finanszírozási szerződés alapján történik.

h.) Pályázati feltételek:

– büntetlen előélet – az ellátás nyújtásához szükséges, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EÜM rendelet 11. § (3) bekezdésében a házi gyermekorvosra előírt képesítés;

– a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EÜM rendeletben, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek megléte, illetve biztosítása;

– foglalkozás-egészségügyi alkalmasság;

– Magyar Orvosi Kamarai tagság, az Országos Kórházi Főigazgatóság által vezetett Országos Orvosi Alap/Működési Nyilvántartásba bejegyzett státusz;

– egyéni vállalkozói nyilvántartási szám, vagy cégbejegyzés.

g.) A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– részletes személyi és szakmai tevékenységet bemutató fényképes önéletrajzot, amely tartalmazza a szakmai gyakorlatot

– orvosi diploma és a szakirányú végzettséget igazoló okiratok másolati példányai,

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

– egyéni vállalkozó esetén igazolás az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételéről, cégbejegyzés esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat,

– Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása, Orvosok Országos Nyilvántartásba vételéről igazolás, aktív státusz igazolása

– az illetékes hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,

– Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

– Pályázó nyilatkozata, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagot megismerhessék,

– Pályázó nyilatkozata, hogy nyertessége esetén a feladat-ellátási szerződést köt, és a feladat-ellátási-szerződés megkötéséhez, valamint a praxis működtetéshez szükséges feltételeket teljesíti.

– Pályázó nyilatkozata, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri.

h.) A házi gyermekorvosi körzet vonatkozásában 2021. december 13. napjától köthető szerződés.

i.) A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 2. 16 óra

További információ kérhető az alábbi elérhetőségen:

Dr. Török Éva
jegyző
+36 20 777 1272
polghiv@sandorfalva.hu


Önéletrajz tartalmi elemei

Betűméret