Állások

Sándorfalva Város Önkormányzatának aktuális álláshirdetései

Pályázati felhívás óvodavezetői munkakör betöltésére

Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Sándorfalvi Pipacs Óvoda óvodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2022. augusztus 16-tól 2027. augusztus 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Csongrád-Csanád megye, 6762 Sándorfalva, Kis körút 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvoda és tagintézményei teljes körű szakmai vezetése és képviselete a vonatkozó jogszabályok, belső szabályzatok és a fenntartó rendelkezései szerint. Pedagógiai program megvalósulásának biztosítása, a pedagógiai munka irányítása, szervezése, ellenőrzése.

Az óvodavezető felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv., illetve a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • főiskola végzettség, óvodapedagógus szakképzettség,
 • óvodapedagógus munkakörben szerzett minimum 4 év szakmai tapasztalat
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,
 • pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • annak igazolása, hogy nem áll foglalkoztatástól eltiltó ítélet hatálya alatt, a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatály alatt, valamint vele szemben nem áll fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró ok.

A pályázatokat 2 (ebből 1 fűzés nélküli) azonos szövegű és mellékletű példányban kell benyújtani.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz;
 • az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési elképzeléseket is tartalmazó vezetési program;
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatai, szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása;
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen előéletet, továbbá, hogy nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerintit büntetőeljárás hatálya alatt, nem állnak fenn a pályázóval szemben a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok, nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt;

 • nyilatkozat arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához; valamint, hogy teljes pályázati anyagát a pályázati eljárásban – véleményezésben, elbírálásban – részt vevő harmadik személyek megismerhetik;
 • nyilatkozat arról, hogy vele szemben a Kjt. 41. § (1)-(2) bekezdés szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti;
 • nyilatkozat arról, hogy kinevezése esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz;
 • nyilatkozat arról, hogy pályázatának elbírálását nyílt vagy zárt ülésen kéri.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2022. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester nyújt a 62/572-963-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • postai úton, a pályázatnak a Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3887-1/2022., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.
 • személyesen: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester, Csongrád-Csanád megye, 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Pályáztató a benyújtási határidő leteltét követően a pályázati határidőn belül igazolt módon megigényelt erkölcsi bizonyítványnak legkésőbb a véleményző bizottsági meghallgatáson történő bemutatása kivételével hiánypótlási lehetőséget nem biztosít.

A pályázók személyes meghallgatását, a pályázatok bizottsági véleményezését követően az elbírálásra a véleményezési határidő lejártát követő képviselő-testületi ülésen kerül sor.

A képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázati kiírást visszavonja vagy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 31.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

 • közigazgatási állásportál
 • Sándorfalva Város Önkormányzatának honlapja (www.sandorfalva.hu) és hirdetőtáblája

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb információ:A Kjt. 20/B. § (2) bekezdése alapján magasabb vezető, illetve vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe (óvodapedagógus) kinevezhető. A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a Kjt. 21/A. § (4) bekezdésben, valamint a 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet 29. §-ában foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével.

Pályázati felhívás Sándorfalvi Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói munkakör betöltésére

Sándorfalva Város Önkormányzata a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény 94. § (3) bekezdésében, valamint a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020.(X.30.) EMMI rendeletben foglaltak alapján pályázatot hirdet Sándorfalvi Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói munkakör betöltésére.

A munkáltató, a munkavégzés helye: 

Sándorfalvi Művelődési Ház és Könyvtár

Csongrád-Csanád megye, 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 6.,

valamint az intézmény vezetésével és működtetésével kapcsolatos feladatellátáshoz kötődő telephelyek.

Az ellátandó munkakör:         igazgató (vezető állású munkavállaló)

A munkaviszony időtartama: határozott idejű munkaviszony 5 évre, 2022. szeptember 1-től 2027. augusztus 31. napjáig, 4 hónap próbaidő kikötésével.

A foglalkoztatás jellege:         teljes munkaidő

Az önkormányzat az igazgató munkaviszonyának lejártát követően a kulturális szakmai munkakörben történő továbbfoglalkoztatást nem biztosítja.           

 A munkakörhöz tartozó lényeges feladatok:

 • Az intézmény alapító okiratában foglalt, valamint a fenntartó által meghatározott közművelődési célok, programok, feladatok ellátása a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben foglaltak alapján.  
 • Az intézmény működését érintő pályázatok előkészítésében való közreműködés.
 • Az intézményi belső szabályzatok, tervek elkészítése.
 • A település kulturális kommunikációjának irányítása.
 • Az intézmény képviseletének ellátása.
 • Képviselő-testületi ülésre az intézményt érintő előterjesztések elkészítése, részvétel a képviselő-testületi és bizottsági üléseken a művelődési házat és könyvtárt érintő témák tárgyalásakor.

Az intézményvezető feladata és felelőssége:

Az önkormányzat által meghatározott költségvetési támogatás keretei között az intézmény alapító okiratában, alapdokumentumaiban és a működést meghatározó jogszabályokban meghatározott tevékenységek szakszerű, jogszerű tervezése, szervezése, ellátása, az intézmény irányítása, ellenőrzése, költséghatékony működtetése, munkáltatói jogok gyakorlása.

Munkabér és juttatások:

A munkabér megállapítása a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi  I. törvény vonatkozó rendelkezéseire figyelemmel a felek megegyezése alapján történik.

Pályázati feltételek:

 • a 39/2020.(X.30.) EMMI rendelet 1. mellékletének 9. pontjában meghatározott felsőfokú végzettség, képesítés. (Felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés.)
 • előírt végzettségnek megfelelő feladatkörben szerzett, legalább 5 év szakmai tapasztalat,
 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatásától eltiltás hatálya alatt,
 • vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatásának vállalása,
 • államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése (ennek hiányában annak vállalása, hogy ezt a munkakör betöltését követő 2 éven belül elvégzi),
 • kiemelkedő szakmai, vagy szakirányú tudományos tevékenység végzése.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  közművelődési területen eltöltött vezetői gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes, részletes szakmai önéletrajz,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési elképzelést is tartalmazó szakmai program,
 • kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység bemutatása,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, ami igazolja a büntetlen előélet mellett, hogy a pályázó nem áll az intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, legalább 5 év szakmai tapasztalatot, (ha van, nyelvismeretet), 120 órás államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó képzést igazoló okiratok másolata,
 • ha nem rendelkezik a 39/2020.(X.30.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdésében előírt képzést igazoló tanúsítvánnyal, akkor nyilatkozat, hogy megbízása esetén vállalja annak elvégzését a jogszabályban előírt feltételek szerint,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, az elbírálásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik; hozzájárul teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához,
 • nyilatkozat arról, hogy pályázatának elbírálását nyílt vagy zárt ülésen kéri,
 • nyilatkozat, hogy a jogszabályban előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,
 • nyilatkozat, hogy a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi  I. törvény 211. §-a értelmében személyével kapcsolatban összeférhetetlenség nem áll fenn.

A pályáztató a pályázati határidő leteltét követően – az erkölcsi bizonyítványnak legkésőbb a szakmai bizottság meghallgatásán történő bemutatását kivéve – hiánypótlási lehetőséget nem biztosít.

 A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022. szeptember 1-től

 A pályázat benyújtásának határideje:       2022. április 14-től 2022. május 27-ig.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester nyújt a 06-62/572-963-as telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak zárt borítékban Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1.) Kérjük a borítékon feltüntetni a „Sándorfalvi Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói pályázat” megjelölést.
 • Személyesen: Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Irodáján, hivatali munkaidőben, a fentiek szerint megcímzett, zárt borítékban történő leadással, Csongrád-Csanád megye, 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1.    

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatot benyújtók Szakmai Szakértői Bizottság általi meghallgatását követően, a bizottság javaslatának figyelembe vételével  kerül sor a képviselő-testületi döntésre 2022. augusztus végéig. A pályázók az eredményről az elbírálást követően értesítést kapnak, az eredménytelenül pályázók pályázati anyaga postai úton visszaküldésre kerül.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a pályázat visszavonására vagy a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 31.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:  sandorfalva.hu 2022. április 14.

 


Önéletrajz tartalmi elemei

Betűméret