Állások

Sándorfalva Város Önkormányzatának aktuális álláshirdetései

Sándorfalvi Pipacs Óvoda óvodavezetői (magasabb vezető) munkakör

Részletes, letölthető és kitölthető pályázati kiírás (pdf)

A pályázat benyújtásának határideje 2017. április 28.

Bővebb információ kérhető Sándorfalva polgármesterétől (telefon: 62/572-963)

* * *

Pályázati felhívás

Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ alapján
pályázatot hirdet

Sándorfalvi Pipacs Óvoda
óvodavezetői (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2017. augusztus 16-ától 2022. augusztus 15-éig szól.

A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6762 Sándorfalva, Kis körút 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény szakmai vezetése, törvényes, szakszerű működésének biztosítása, pedagógiai munka szervezése, irányítása, ellenőrzése, a pedagógiai program megvalósításának biztosítása, munkáltatói, vezetői jogkörök gyakorlása, kapcsolattartás az önkormányzattal, egyéb intézményekkel, intézményi költségvetés betartása.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • főiskola, óvodapedagógus felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
 • óvodapedagógus munkakörben szerzett – legalább – 3–5 év szakmai tapasztalat,
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,
 • pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz,
 • intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési elképzeléseket is tartalmazó vezetési program,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatai,
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • nyilatkozat arról, hogy vele szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdés szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,
 • nyilatkozat arról, hogy pályázatának elbírálását nyílt vagy zárt ülésen kéri.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester nyújt, a 62/572-963-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1179-2/2017., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.
 • Személyesen: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester, Csongrád megye, 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a 20/2012.(VIII.31.) EMMI-rendelet 189–191.§-ában, a 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet 23.§-ában meghatározott szervek véleményezik, amelyet követően a pályázatokról Sándorfalva Városi Önkormányzat képviselő-testülete dönt a júniusi ülésén. A képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősítse.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Sándorfalva Város Önkormányzatának hivatali hirdetőtáblája – 2017. március 27.,
 • Sándorfalvi Kisbíró helyi újság,
 • Oktatási és Kulturális Közlöny.

Lejárt hirdetések

Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelő Közhasznú Nonprofit Kft. – ügyvezető

Részletes, letölthető és kitölthető pályázati kiírás (doc)

A pályázat benyújtásának határideje 2017. február 15.

Bővebb információ kérhető Sándorfalva polgármesterétől (telefon: 62/572-963)

* * *

Pályázati kiírás

Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelő Közhasznú Nonprofit Kft.

ügyvezetői tisztségének betöltésére

Sándorfalva Város Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelő Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségének 5 éves, határozott időre történő betöltésére.

Munkáltató: Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelő Közhasznú Nonprofit Kft.

6762 Sándorfalva, Széchenyi u. 24.

Kinevezési jogkör gyakorlója: Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója: Sándorfalva Város Polgármestere

Jogállás:

A Kft. ügyvezetését a vezető tisztségviselő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:112. § (1) bekezdésében foglalt munkaviszony keretében látja el, így a pályázati kiírásra a Ptk., valamit a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók, a pályázat nyertesével való szerződéskötéskör ezen jogszabályok szerződéskötés napján hatályos rendelkezéseit kell figyelembe venni.

Az ügyvezető feladata a Kft. alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának koordinálása, irányítása, ellenőrzése, a Kft. működésének biztosítása, költségvetésének betartása, a munkáltatói jogok gyakorlása.

Bérezés: a személyi alapbér bruttó 350.000 Ft/hó.

A társaság feladata:

Az önkormányzati gazdasági társaság fő tevékenysége a városüzemeltetésre és a vagyonkezelésre irányul. A táraság közhasznú és üzletszerű gazdasági tevékenységet folytat.

A társaság célja és feladata elsősorban a városüzemeltetés, a közterületek tisztán tartása, a helyi piac, a Nádastó Szabadidőpark üzemeltetése, valamint építőipari tevékenység és projektmenedzsment.

Az ügyvezető feladatai különösen:

 • a társaság eredményes, hatékony és gazdaságos működtetése a hatályos jogszabályoknak, az alapító okiratnak, valamint a belső szabályzatoknak megfelelően, az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása,
 • a munkáltatói jogok gyakorlása a Társaság alkalmazottai tekintetében,
 • a társaság képviselete hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben,
 • a társaság pénzügyi, gazdasági folyamatainak működtetése,
 • a társaság vagyonának megőrzése, gyarapítása,
 • a Képviselő-testülettel, polgármesterrel, külső szervekkel, személyekkel, üzleti partnerekkel való együttműködés és kapcsolattartás.

Pályázati feltételek:

 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • számítógép felhasználói szintű ismerete,
 • legalább középfokú végzettség,
 • legalább B típusú gépjárművezetői engedély,
 • hasonló szakterületen szerzett gyakorlat.

Az elbírálásnál – azonos feltételek megléte esetén – előnyt jelenthet a vezetői tapasztalat, hosszabb szakmai gyakorlat, vállalkozásban való jártasság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz,
 • az iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolatai,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megigénylését igazoló postai feladószelvény vagy visszaigazoló e-mail másolata,
 • szakmai tapasztalatot, gyakorlatot igazoló dokumentumok,
 • a társaság működtetésére vonatkozó szakmai és gazdálkodási program, szakmai elképzelés, vezetési koncepció,
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul (1. sz. melléklet)
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázatával kapcsolatban a képviselő-testületi ülés keretében hozzájárul nyílt ülés tartásához (2. sz. melléklet)
 • nyilatkozat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Harmadik könyve szerinti kizáró feltételekről és összeférhetetlenségi okokról, valamint a Munka Törvénykönyve 211. § szerinti összeférhetetlenségről (3. sz. melléklet)
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy sikeres pályázat esetén az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget tesz (4. sz. melléklet)
 • nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén a köztulajdonban álló gazdasági társaságok
 • takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. tv. szerinti adatok közzétételéhez hozzájárul (5. sz. melléklet)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a Képviselő-testület (legkésőbb 2017. március 31-ig meghozandó) döntése szerinti időponttól tölthető be.

A pályázat benyújtásának helye, ideje és módja:

A pályázat benyújtásának határideje a pályázati felhívás megjelenését követő 30. nap, azaz 2017. február 15. napja.

A pályázatokat zárt borítékban, postai úton vagy személyesen lehet benyújtani munkaidőben Sándorfalva Városi Önkormányzat Polgármesterének történő megküldésével (6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni az „ügyvezető igazgatói pályázat” megnevezést.

A postán feladott pályázatok csak akkor tekinthetők határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére a pályázat beérkezési határidejének lejártáig sor kerül a megjelölt helyen. Postázási késedelem vagy egyéb, a pályázón kívüli okból eredő késedelem kockázatát a pályázó viseli.

A pályázati kiírással kapcsolatos bővebb információ kérhető Sándorfalva Város Polgármesterétől (telefon: 62/572-963).

A Kft. alapító okiratának elérhetősége:

http://sandorfalva.hu/wp-content/uploads/2016/09/Alapító-okirat-SÖV.pdf

A Kft. mérleg- és eredmény-kimutatása elérhető a

http://e-beszamolo.im.gov.hu/oldal/beszamolo_kereses

linken az alábbi adatok bármelyikének megadásával.

A Kft. cégjegyzékszáma: 06-09-019620

A Kft. adószámának első 8 számjegye: 24183989

A pályázat elbírálása:

A pályázati kiírásnak megfelelő pályázatokról az erre a célra létrehozott 11 fős munkacsoport előzetes véleményének figyelembevételével a polgármester előterjesztése alapján Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt a benyújtási határidőt követő első testületi ülésén, melynek eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa

1. sz. melléklet

NYILATKOZAT

Alulírott ………………………………………………………………………….. hozzájárulok az alábbi személyazonosító adataim

név: ..……………………………………………………………………………………

születési hely, idő: ……………………………………………………………………..

lakcím: …………………………………………………………………………………..

pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.

Kelt: ……………………….., 2017. …………………..

………………………………………………….

a nyilatkozatot tevő aláírása

2. sz. melléklet

NYILATKOZAT

Alulírott ……………………………………………………………………………(név)

………………………………………………………………………………….………..

(szül. hely, idő, lakcím) nyilatkozom, hogy a benyújtott pályázatommal kapcsolatban hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázati anyagomat, személyes adataimmal együtt a pályázatokat véleményező bizottság és a döntést hozó képviselő-testület nyílt ülés keretében tárgyalja.

Tudomásul veszem, hogy az ülések anyaga Sándorfalva város honlapján közzétételre kerül, valamint az ülésekről készült jegyzőkönyvek szintén közzétételre kerülnek.

Kelt: ……………………….., 2017. …………………..

………………………………………………….

a nyilatkozatot tevő aláírása

3. sz. melléklet

NYILATKOZAT

Alulírott …………………………………………………………………………… (név)

………………………………………………………………………………….………..

(szül. hely, idő, lakcím)

kijelentem, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (a továbbiakban: Ptk.) 3:22.§-a szerinti vezető tisztségviselővel szembeni követelménynek megfelelek és velem szemben az alábbi kizáró okok nem állnak fenn:

– Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

– Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

– Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

– Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

kijelentem, hogy velem szemben a Ptk. 3:115.§-a szerinti, alábbi összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn:

– a vezető tisztségviselő – a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével – nem szerezhet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő. Ha a vezető tisztségviselő új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag,

– a vezető tisztségviselő és hozzátartozója – a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével – nem köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket.

kijelentem továbbá, hogy velem szemben a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. I. tv. 211.§-a szerinti, alábbi összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn:

– A vezető további munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet.

– A vezető

a) nem szerezhet részesedést – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével – a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végző, vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdálkodó szervezetben,

b) nem köthet a saját nevében vagy javára a munkáltató tevékenységi körébe tartozó ügyletet,

továbbá

c) köteles bejelenteni, ha a hozzátartozója tagja a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet is folytató vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági társaságnak, vagy vezetőként munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesített az ilyen tevékenységet is folytató munkáltatónál.

Kelt: ……………………….., 2017. …………………..

………………………………………………….

a nyilatkozatot tevő aláírása

Alulírott ezúton nyilatkozom, hogy velem szemben az alábbi összeférhetetlenségi ok áll fenn, melynek megszüntetéséről – sikeres pályázat esetén, a munkáltató döntésének függvényében – haladéktalanul gondoskodom:

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

Kelt: ……………………….., 2017. …………………..

………………………………………………….

a nyilatkozatot tevő aláírása

4. sz. melléklet

NYILATKOZAT

Alulírott ……………………………………………………………………………(név)

………………………………………………………………………………….………..

(szül. hely, idő, lakcím) nyilatkozom, hogy sikeres pályázat esetén az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségemnek eleget teszek.

Kelt: ………………………, 2017. …………………..

………………………………………………….

a nyilatkozatot tevő aláírása

5. sz. melléklet

NYILATKOZAT

Alulírott ……………………………………………………………………………(név)

………………………………………………………………………………….………..

(szül. hely, idő, lakcím) nyilatkozom, hogy sikeres pályázat esetén a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. tv. 2.§ (1) bekezdése szerinti adataim közzétételéhez hozzájárulok.

Kelt: ……………………….., 2017. …………………..

………………………………………………….

a nyilatkozatot tevő aláírása

Tájékoztatás

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. tv. 2.§(1)

bekezdése:

A köztulajdonban álló gazdasági társaság a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján közzéteszi a

vezető tisztségviselők, a felügyelőbizottsági tagok, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. §-a szerint vezető állású munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók

a) nevét,

b) tisztségét vagy munkakörét,

c) munkaviszonyban álló személy esetében

ca) a munkavállaló részére a munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli

juttatásokat, ezen belül külön feltüntetve alapbérét, egyéb időbérét, teljesítménybérét, valamint az időbért megalapozó időtartamot, illetve a teljesítménybért megalapozó teljesítménykövetelményeket,

cb) az Mt., kollektív szerződés, illetve a munkaszerződés alapján járó mértéket megjelölve a munkavállalóra irányadó végkielégítés, illetve felmondási idő időtartamát,

cc) az Mt. 228. § alapján kikötött időtartamot és a kötelezettség vállalásának ellenértékét,

d) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 22. § (2) bekezdés a) pontja szerinti jogviszony, valamint a felügyelőbizottsági tagok esetén

da) a megbízási díjat,

db) a megbízási díjon felüli egyéb járandóságokat,

dc) a jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatásokat.

Betűméret