Óvodai beiratkozás Sándorfalván

Február – A biztonság hónapja
2021-02-22
Pályázati felhívás igazgatói beosztás ellátására
2021-02-25

Utoljára frissítve 2021-02-23

Beiratkozás időpontja:

  • 2021. április 29. (csütörtök) 7-16 óráig
  • 2021. április 30. (péntek) 8-17 óráig

Helyszíne:

  • 6762 Sándorfalva, Kis krt. 1 sz.

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges iratok:

  • A gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, TAJ kártyája.
  •  A szülők személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (amennyiben a gyermeket valamelyik szülőnél elhelyezték, a szülői felügyeletet gyakorló szülő) vagy más törvényes képviselő személyazonosító igazolványa, más törvényes képviselő esetén a gyámhivatal gyámrendelő határozata.
  • Amennyiben a gyermek halmozottan hátrányos helyzetű, úgy az ezt igazoló dokumentumok (jegyzői határozat és a szülő vagy szülők nyilatkozata).
  • Nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolni a kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén.
  • Sajátos nevelési igényű gyermek esetében: szakértői vélemény.
  • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről készült határozat másolata.
  • A gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok.

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 8. §

(1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket a kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 247. § a) pontja értelmében szabálysértést követ el.

Az óvodai beiratkozás nem jelenti egyúttal az óvodába történő felvételt is!

A gyermekek felvételéről a beiratkozást követő 15 napon belül hoz döntést az intézmény vezetője. 

Az óvodai felvételről hozott döntés határnapja 2021. május 17-e, a döntésről szóló határozatot elsősorban, előreláthatólag a beiratkozáskor megadott e-mail címre küldi meg az óvoda.

A felvételi kérelem elutasítása esetén az értesítés kézhezvételét követő 15 napos határidőn belül a szülők a település Jegyzőjének címzett, de az érintett intézménynek (óvodának) átadott jogorvoslati eljárást megindító kérelmet nyújthatnak be.

Felvétel esetén az óvodában töltendő első nap orvosi igazolás szükséges, mely igazolja, hogy a gyermek, fertőző betegségben nem szenved, látogathatja a közösséget.

(A veszélyhelyzet miatt a köznevelésért felelős miniszteri szabályozás alapján kell eljárnia a Sándorfalvi Pipacs Óvodának is, ezért a beiratkozás módjától ebben az esetben is a város honlapján adnak tájékoztatást!)