Tanyagondnokot keres az EESZI

Jelölteknek
2023-11-13
Egy kis csepergő eső nem állhatott az Egészségheti reggeli torna útjába
2023-11-14

Utoljára frissítve 2023-11-13

Az álláshirdetés részleteit alább olvashatják.

Tanyagondnok

Munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád-Csanád Megye-Sándorfalva, Szabadság tér 4/A

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv-ben, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendeletben, továbbá a helyi önkormányzati rendeletben és a szakmai programban meghatározott feladatok ellátása, közösségi- és szociális szolgáltatásban történő közreműködés, személyszállítási feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • 8 Általános,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Tanyagondnoki képesítés megléte, amennyiben ezzel nem rendelkezik, úgy nyilatkozat arról, hogy a pályázó vállalja a tanyagondnoki munkakör betöltéséhez szükséges tanfolyam elvégzését, a képesítés megszerzését.
 • Helyismeret.
 • Azonnali munkakezdés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolás

  Szakmai önéletrajz

 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata, vagy annak megkérését igazoló dokumentum, mely szerint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20.§(2) bekezdés a; és d; pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, valamint nem áll foglalkoztatástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt
 • Iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata
 • Pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők teljes körűen megismerhetik, hogy vele szemben összeférhetetlenségi ok nem áll fenn
 • Érvényes gépjármű vezetői engedély másolata
 • Amennyiben tanyagondnoki képesítéssel nem rendelkezik, úgy nyilatkozat arról, hogy a pályázó vállalja a tanyagondnoki munkakör betöltéséhez szükséges tanfolyam elvégzését, a képesítés megszerzését.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2024. január 2.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. december 1.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Sándorfalvi Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény címére történő megküldésével (6762 Sándorfalva, Szabadság tér 4/A) vagy elektronikus úton az eeszi@sandorfalva.hu email címre.
 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kelecsényi Karolina intézményvezető nyújt, a 06/ 62 250-004-os telefonszámon.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2023. december 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkakör 3 hónap próbaidő kikötésével tölthető be. A munkáltató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja.