Tanyagondnokot keres a Sándorfalvi EESZI

Merkely Béla: A negyedik hullám az oltatlanok hulláma lesz
2021-09-01
Sándorfalva „Bikakaszáló” megnevezésű gazdasági övezet hasznosítása 2016-tól
2021-09-01

Utoljára frissítve 2021-09-01

A Sándorfalvi Egyesített Egészségügyi- és Szociális Intézmény pályázatot hirdet tanyagondnok munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                    

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Csongrád-Csanád Megye-Sándorfalva, Szabadság tér 4/A

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv-ben, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendeletben, továbbá a helyi önkormányzati rendeletben és a szakmai programban meghatározott feladatok ellátása, közösségi- és szociális szolgáltatásban történő közreműködés, személyszállítási feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

– 8 általános iskolai osztály

– D kategóriás jogosítvány

– magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

– Tanyagondnoki képesítés megléte, amennyiben ezzel nem rendelkezik, úgy nyilatkozat arról, hogy a pályázó vállalja a tanyagondnoki munkakör betöltéséhez szükséges tanfolyam elvégzését, a képesítés megszerzését.

– helyismeret

– azonnali munkakezdés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– szakmai önéletrajz

– 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata, vagy annak megkérését igazoló dokumentum, mely szerint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20.§(2) bekezdés a; és d; pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, valamint nem áll foglalkoztatástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt

– iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata

– Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők teljes körűen megismerhetik, hogy vele szemben összeférhetetlenségi ok nem áll fenn.

– Érvényes gépjármű vezetői engedély másolata.

– Amennyiben tanyagondnoki képesítéssel nem rendelkezik, úgy nyilatkozat arról, hogy a pályázó vállalja a tanyagondnoki munkakör betöltéséhez szükséges tanfolyam elvégzését, a képesítés megszerzését.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

– Postai úton, a pályázatnak a Sándorfalvi Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény címére történő megküldésével (6762 Sándorfalva, Szabadság tér 4/A) vagy elektronikus úton az eeszi@sandorfalva.hu email címre

A pályázat elbírálásának határideje: 2021.szeptember 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkakör 3 hónap próbaidő kikötésével tölthető be. A munkáltató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja.