Tájékoztató helyi adóügyekben az elektronikus kapcsolattartás szabályairól

szennyviztisztito szatymaz sandorfalva02 gs
Befejeződött Sándorfalva és Szatymaz közös szennyvízberuházása + FOTÓK
2019-05-23
Elkezdődött a szavazókörök berendezése
2019-05-24

Utoljára frissítve 2019-05-24

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.), az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Air.), valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) előírásai szabályozzák az adózók és az önkormányzati adóhatóság közötti kapcsolattartás kötelező és lehetséges formáit.

Az Eüsztv. 1. § 23. pontja szerinti gazdálkodó szervezetnek minősülő adózó – az egyéni vállalkozó is ide tartozik – elektronikus úton köteles kapcsolatot tartani az önkormányzati adóhatósággal (Eüsztv. 9. §).

Az Eüsztv. alkalmazásában, kizárólag az a természetes személy (magánszemély) minősül egyéni vállalkozónak, aki az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában (EVNY) is ekként szerepel.

1. Az Eüsztv. alapján az elektronikus ügyintézésre kötelezett:

  • a) gazdálkodó szervezet – többek között a gazdasági társaságok, a szövetkezetek, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepei, az állami vállalatok, az egyéb állami gazdálkodó szervek, a végrehajtói irodák, a közjegyzői irodák, az ügyvédi irodák, az egyéni cégek, továbbá az egyesületek, a köztestületek, valamint az alapítványok – kizárólag a Cégkapu tárhelye,
  • b) egyéni vállalkozó a KÜNY tárhelye (korábbi nevén: Ügyfélkapu)

útján tart kapcsolatot az önkormányzati adóhatósággal.

A felsorolt adózói csoport tagja az önkormányzati adóhatósághoz elektronikus úton köteles benyújtani – többek között – az önadózásos adónemben a bejelentkezést, változás-bejelentést és adóbevallást, kivetéses adónemben az adatbejelentést, mindkét adózási mód esetén a jogorvoslati, a fizetési kedvezmény (adómérséklés, fizetési könnyítés) iránti és adóigazolás kiállítására irányuló kérelmet.

Az Air. 36. § (6) bekezdése alapján az adóhatóság akkor is elektronikus úton tart kapcsolatot az egyéni vállalkozóval, valamint az Eüsztv. szerinti jogi képviselővel, ha az nem egyéni vállalkozói tevékenységével összefüggésben, illetve nem jogi képviselői minőségében jár el.

2. Az Eüsztv. alapján az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett:

  • a) természetes személy (magánszemély),
  • b) adószámmal nem rendelkező alapítvány, egyesület,
  • c) a 600.000 Ft éves árbevételt meghaladó – a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) alkalmazásában vállalkozónak minősülő – mezőgazdasági őstermelő

főszabály szerint továbbra is papír alapon tart kapcsolatot az önkormányzati adóhatósággal, de döntése szerint lehetősége van az elektronikus kapcsolattartásra, feltéve, hogy megfelelő tárhellyel és azonosítási szolgáltatással rendelkezik.

Az elektronikus ügyintézés helyszíne az Önkormányzati Hivatali Portál (a továbbiakban: Portál), amelyet az elektronikus ügyintézésre kötelezett szervek, adózók, valamint az e lehetőséggel élni kívánó természetes személyek (magánszemélyek) a https://ohp.asp.lgov.hu webcímen érhetnek el.

A Portálon történő ügyintézéshez azonosítás szükséges, ezért rendelkeznie kell Ügyfélkapuval (ügyfélkapus regisztrációról bővebben a https://ugyfelkapu.magyarország.hu/regisztració webcímen).

A Portál minden Ügyfélkapuval rendelkező adózó számára elérhető funkciói:

  • a) ügyindítás: az önkormányzat által közzétett űrlapok (nyomtatványok) segítségével;
  • b) ügykövetés: lehetőség az önkormányzatnál elektronikusan indított ügyek státuszát nyomon követni;
  • c) adóegyenleg lekérdezés: önkormányzati adóhatósághoz kapcsolódó szolgáltatás, azok számára, akik szerepelnek az adóhatósági nyilvántartó rendszerben.

Sándorfalva és Dóc települések 2019. február hónapjában teljesítették az ASP Adó Szakrendszerhez történő, jogszabályi előíráson alapuló csatlakozást, így az elektronikus ügyintézés a Portálon is biztosított.

A Portálon Sándorfalva, illetve Dóc települések nevének kiválasztása után megtalálhatják az adóügyek elektronikus intézését biztosító nyomtatványokat (űrlapokat).

Amennyiben az intézni kívánt adóügyhöz a Portálon az adott településnél nyomtatványt nem találnak, további nyomtatványok a www.sandorfalva.hu webcímen elérhető önkormányzati hivatalos honlapról is letölthetők, ilyenkor kérjük, hogy a továbbításukhoz használják az E-Papír szolgáltatást, melyet a https://epapir.gov.hu webcímen érhetnek el.

Az E-Papír általános célú, ingyenes, hitelesített üzenetküldő alkalmazás, amely internet kapcsolaton keresztül, elektronikus úton összeköti az Ügyfélkapuval rendelkező ügyfeleket a szolgáltatáshoz csatlakozott intézményekkel, szervekkel.

Sándorfalva és Dóc települések már csatlakoztak az E-papír szolgáltatáshoz, így az elektronikus ügyintézés ezen csatornája is biztosított.

Az Eüsztv. alapján az elektronikus ügyintézésre kötelezett adózóktól 2018. január 01. napját követően papír alapon az önkormányzati adóhatóságnak már nem áll módjában ügyindító dokumentumot befogadni.

Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése alapján, 2019. január 01. napjától az önkormányzati adóhatóság az adózó adószámlájának egyenlegéről, a tartozásai után felszámított késedelmi pótlékról nem értesíti azt az adózót, aki (amely) bevallás benyújtására, illetve adatszolgáltatás teljesítésére elektronikus úton kötelezett, vagy választása szerint elektronikusan nyújtotta be a bevallását.

Az önkormányzati adóhatóság az adózóknak az értesítési feltételek fennállása esetén elektronikus tájékoztatást küld az adószámla és a felszámított késedelmi pótlék elektronikus elérhetőségéről.

Az adófolyószámla a Portálon keresztül az adózó meghatalmazott képviselője részéről csak abban az esetben kérdezhető le, ha teljes körű képviseleti joggal/meghatalmazással rendelkező e-meghatalmazást küldött az önkormányzati adóügyek intézésére, és az rögzítésre is került a rendszerben.

A témával kapcsolatos további részletkérdéseikkel a tisztelt adózók ügyfélfogadási időben (hétfő, kedd, csütörtök 08:00-12:00, szerda 13:00-17:00) kereshetik az önkormányzati adóhatóság ügyintézőit, személyesen vagy telefonon a +36-62-572-968 illetve +36-62572-970 telefonszámokon.