A faültetésnek is léteznek szabályai

Napirendi pontok
2023-08-21
Csütörtök éjfélig hőségriadó van érvényben
2023-08-21

Utoljára frissítve 2024-03-13

Fát ültetni nem csak szép és hasznos, de felelősségteljes cselekvés is. Gondolnunk kell arra, hogy idővel a növény nőni fog és terebélyesedésével akár még kárt is okozhat az ingatlanunkban, esetleg egy vadabb vihar idején, ha olyan helyen lett elültetve, rossz irányba is dőlhet. Ennélfogva az Önkormányzat a Helyi Építési Szabályzatában arra is kitér, hogy az ingatlanunkon belül hogyan kell fát ültetnünk.

Fás szárú növény az ingatlan azon részén és oly módon telepíthető, hogy az – figyelemmel az adott faj, fajta tulajdonságaira, növekedési jellemzőire, szakszerű kezelésére – az emberi életet és egészséget nem veszélyeztetheti, a biztonságos közlekedést nem akadályozhatja, valamint nem okozhat kárt a meglévő építményekben, létesítményekben, és nem akadályozhatja azok biztonságos működését.” (346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés).

A helyi építési szabályzat /20/2004. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 35. § (5) bekezdés/ rendelkezése szerint „Fát, 3 méternél magasabbra növő fás-szárú bokrot épülettől legalább 3 méterre, a szomszédos, nem közterületi telek határához pedig olyan távolságra kell ültetni, hogy a kifejlett ágazat ne nyúljon át a telekhatáron.”

Az ültetendő növények kiválasztásakor kerüljük az alábbi invazív fajú fás szárú növényeket: fehér akác, amerikai kőris, mirigyes bálványfa, cserjés gyalogakác, kései meggy, zöld juhar.

A fentiek miatt a HÉSZ javaslatot is tesz az őshonos növények ültetésére, amelyet érdemes is megfogadni, mert például a pálma nehezen boldogul a magyar klímán.

Tehát fa, fás szárú növény ültetéséhez nem kell engedély, csupán a helyet és a fajtát kell körültekintően kiválasztani.

Néhány szó a dísznádakról

Az utóbbi időben divatos lett dísznádakkal szépíteni a kertet, amelyeknek megvan az a hasznos funkciója, hogy még szépen is takarnak, ezzel privát szférát teremtenek kertünkben. Azonban ezen növények tájidegenek és agresszíven terjeszkednek, ennélfogva ajánljuk a gyökércsapda használatát, hogy megelőzzék a növény terjeszkedése által okozott károkat.

Állásfoglalás a Polgári Kollégiumtól

A Polgári Kollégium 3. számú állásfoglalása szerint nem mellőzhető annak vizsgálata sem, hogy a növényzet szükségtelenül zavarja-e a szomszédot.

A növényzet zavaró – leggyakrabban árnyékoló, ritkábban kilátást elvonó – hatása miatt indított perekben, amelyekben a szomszéd rendszerint a növényzet kivágását, eltávolítását igényli, az érintett tulajdonosoknak (egyéb használóknak) az ingatlan birtoklásához és használatához fűződő érdekeik egybevetésével, a körülmények gondos mérlegelésével kell a jogvitát eldönteni, figyelemmel arra is, hogy a szomszédoknak egymás közötti kapcsolatukban a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően kölcsönösen együttműködve kell eljárniuk. Ezért jelentőséget kell tulajdonítani annak is, hogy a szomszéd olyan időben tiltakozott-e az ültetés ellen – feltéve, ha a várható érdeksérelmet felismerhette -, amikor az áttelepítés még nem járt volna aránytalan költséggel. A kölcsönös érdekek mérlegelése mellett tekintettel kell lenni az ingatlan fekvésére, valamint a környezetvédelem szempontjaira is.

Honos növények listája:

Természetesen előforduló, illetve természetvédelmi szempontból a védett természeti területen történő erdőtelepítésben, erdőfelújításban elfogadható fafajok, továbbá fontosabb őshonos erdei cserjefajok a Duna-Tisza közén

 • Kocsányos tölgy – Quercus robur
 • Molyhos tölgy – Quercus pubescens
 • Gyertyán – Carpinus betulus
 • Mezei juhar – Acer campestre
 • Egyéb juhar tatárjuhar – Acer tataricum
 • Mezei szil – Ulmus minor
 • Vénic-szil – Ulmus leavis
 • Magyar kőris – Fraxinus excelsior
 • Magyar kőris – Fraxinus angustifolia
 • Madárcseresznye – Cerasusavium
 • Zselnice meggy – Padusavium
 • Vadalma – Malus sylvestris
 • Vadkörte – Pyrus pyraster
 • Szőrös nyír – Betula pubescens
 • Mogyoró – Corylus avellana
 • Kecskefűz – Salix caprea
 • Rekettyefűz – Salix cinerea
 • Serevényfűz – Salix romarinifolia
 • Mandulalevelű fűz – Salix triandra
 • Kosárfonó fűz – Salix viminalis
 • Ostorménfa – Viburnum lantana
 • Kánybangita – Viburnum opulus
 • Hamvas éger – Alnus incana
 • Mézgás éger – Alnus glutinosa
 • Közönséges boróka – Juniperus communis
 • Sóskaborbolya – Berberis vulgaris
 • Fagyal – Ligustrum vulgare
 • Bibircses kecskerágó – Enonymus verrucosus
 • Csíkos kecskerágó – Enonymus  europaeus
 • Fehér nyár – Populus alba
 • Szürke nyár – Populus canescens
 • Rezgő nyár – Popolus tremula
 • Fekete nyár – Popolus nigra
 • Tiszaháti nyár – Populus nigra v. thevestina
 • Fehér fűz – Salix alba
 • Törékeny fűz – Salix fragilis
 • Kecske fűz – Salix caprea
 • Egyéb füzek – ssp.pannonica
 • Pukkano dudafürt – Colutea arborescens
 • Cseplesz meggy – Ceresus fruticosa
 • Kökény – Prunus spinosa
 • Varjútövis – Rhanuscatharticus
 • Hamvas szeder – Rubus caesius
 • Húsos som – Cornus mas
 • Veresgyűrűs som – Cornus sanguinea
 • Fekete bodza – Sambucus nigra
 • Kutyabenge – Frangula alnus
 • Hólyagfa – Staphylea pinnata
 • Cseregalagonya – Crataegus laevigata
 • Feketegalagonya – Crataegus nigra
 • Egybibés galagonya – Crataegus monogyna
 • Kislevelű hárs – Tilia cordata
 • Erdei iszalag – Clemetis vitalba
 • Ligeti szőlő – Vytis silvestris
 • Borostyán – Hedere helix

(Fotó: Be-Fa Kert Kertgondozás Facebook)