Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Sándorfalvi Egyesített Egészségügyi- és Szociális Intézmény

Rövidített név: Sándorfalvi EESZI
Székhely: 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 4/A
Tel./fax: 62/250-004
E-mail: eeszisandorfalva@gmail.com

Intézményvezető: Vári Istvánné
6762 Sándorfalva, Szabadság tér 4/A
Tel./fax: 62/250-004
E-mail: eeszisandorfalva@gmail.com

Intézményvezető-helyettes: Slezákné Kiss Andrea
6762 Sándorfalva, Szabadság tér 4/A
Tel./fax: 62/250-004
E-mail: eeszisandorfalva@gmail.com

Az intézmény 1999-ben jött létre Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény névvel, célja a szociális alapszolgáltatások, gyermekvédelmi ellátások és a védőnői szolgálatműködtetése integrált szervezeti formában.

Fenntartója: Sándorfalva Város Önkormányzata.

 

Alaptevékenységek:

Intézményünk szervezi Sándorfalva város közigazgatási területén, az idősek, fogyatékkal élők szociális ellátását. A korosztály számára elérhető szolgáltatások között megtalálható az idősek nappali ellátása, a házi segítségnyújtás, a szociális étkezés, a tanyagondnoki szolgáltatás. Az EESZI a szociális alapszolgáltatás keretei között segítséget nyújt a szociálisan rászorulók és idősek részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben az önálló életvitelük fenntartásában, egészségi, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában.

Biztosítjuk a családok, a gyermekek és a fiatal felnőttek számára a család- és gyermekjóléti szolgáltatást, bölcsődénkben a három éven aluli gyermekek számára színvonalas gondozást nyújtunk. A védőnői szolgálat biztosítja a várandós anyák, a gyermekek születéstől- beiskolázásig terjedő, gondozását, az iskola-egészségügyi ellátást.

Munkánk célja, hogy a segítségnyújtás olyan professzionális, hatékony szociális ellátórendszer működésével valósuljon meg, amelyben szakképzett, elkötelezett emberek dolgoznak.

 

Szervezeti és működési szabályzat 2016

Telephelyeink:

  Sándorfalva, Dózsa György utca 33.


a fenti telephelyen működő szolgáltatások:

  • Idősek nappali ellátása
  • Házi segítségnyújtás
  • Szociális étkeztetés
  • Tanyagondnoki szolgálat

Idősek nappali ellátása (idősek klubja)

Tel.: 20/777-1310
E-mail: eeszisandorfalva@gmail.com
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 7.30– 15.30
Munkatársak:
Faragó-Barátné Pálinkó Edit, nappali ellátás vezető,
Ácsné Ferenczi Gabriella, gondozónő,
Darázs Gabriella, technikai dolgozó,
Farkas Zoltán, karbantartó.

Az 1973. óta működő szolgáltatás harminc főnek biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatok kialakítására, megtartására, valamint az alapvető higiénés szükségletek kielégítésére. Az idősek klubja tagjainak az érdeklődési körüknek megfelelő programok, manuális és szellemi foglalkozások megteremtését biztosítja. Mindezek célja a magány csökkentése, az életkornak megfelelő fizikai és mentális állapot megőrzése. Programok és foglalkozások, különösen: kirándulás, színházlátogatás, irodalmi délelőttök, előadások, kézműves tevékenységek, stb. vehetők igénybe.

Házi segítségnyújtás

Tel.: 30/636-2182
E-mail: eeszisandorfalva@gmail.com
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 7.30–15.30
Munkatársak:
Molnár Zsoltné, vezető gondozónő,
Czirok Ferencné, gondozónő,
Hunyadi Magdolna, gondozónő,
Milassin Csilla, gondozónő,
Fischer Éva, gondozónő.

Segítséget igényelhetnek azok, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, vagy róluk nem gondoskodnak. Ezen ellátás keretében biztosítjuk az alapápolási, gondozási feladatok elvégzését. Segítséget nyújtunk az önálló életvitel fenntartásában, valamint a személyi és környezeti higiénia biztosításában. Szolgáltatásaink személyre szabottak, különösen: fürdetés, mosdatás, öltöztetés, gyógyszerelés felügyelete, reggeliztetés, ebédeltetés, bevásárlás, szociális ügyintézés, hivatalos ügyek intézésének megszervezése, mobilizálás, háziorvossal való kapcsolattartás.

Étkeztetés

Tel.: 20/777-1310 – ebédjeggyel kapcsolatos bejelentések
E-mail: eeszisandorfalva@gmail.com
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 7.30–15.30
Munkatárs:
Tanácsné Simon Edit, ügyviteli dolgozó.

Tel.: 62/250-004 – számlázással kapcsolatos információk

Ebéd biztosítható azoknak a szociálisan rászorultnak és eltartottjaiknak, akik koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük miatt legalább naponta egyszer meleg ételről gondoskodni nem képesek. Az étkeztetésben házias jellegű ételeket és szükség szerint diétát biztosítunk. Lehetőség van az étel helyben fogyasztására, ételhordókban történő elvitelére, illetve igény szerint az étel házhoz szállítására.

Tanyagondnoki Szolgálat

Településünkön 2004 januárjában kezdte meg működését a tanyagondnoki szolgálat azzal a céllal, hogy enyhítse a külterületen élő lakosság települési hátrányait, javítsa az itt élő lakosok alapszolgáltatásokhoz való hozzáférését és az alapszükségletek kielégítését. 2009-ben a megnövekedett igények miatt, bevezették a 2. tanyagondnoki körzetet.
A tanyagondnoki szolgálat alapvető feladatai:

  • gyermekek oktatási, nevelési intézménybe szállítása
  • étkeztetésben való közreműködés
  • házi segítségnyújtásban való közreműködés
  • családsegítésben való közreműködés
  • kapcsolattartás az önkormányzat és a lakosság között

I. körzet tanyagondnok: Kiss Lászlóné
Tel.: 30/535-9423

II. körzet tanyagondnok: Kálmán Mihály
Tel.: 30/655-8307

A tanyagondnoki szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.

A lakosság igényeit a szolgálat igénybevétele iránti közvetlenül a tanyagondnoknak jelezheti.

 

  Sándorfalva, Szabadság tér 4/A


Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Sándorfalvi telephely:
6762 Sándorfalva, Szabadság tér 4/A
Tel./fax: 62/250-004
e-mail: eeszisandorfalva@gmail.com
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 8.00–16.00
Munkatársak:
Juhász Mihályné, szakmai vezető családsegítő,
Ancsányi Gabriella, családsegítő.

Dóci telephely:
6766 Dóc, Rózsa utca 4.
Tel.: 62/ 270- 187
e-mail: eeszisandorfalva@gmail.com
Nyitvatartás: hétfőtől szerdáig 7.30–15.30
Munkatárs:
Vágóné Rajta Katalin, családsegítő.

A Családsegítő szolgáltatás célja, hogy segítséget nyújtsunk a szociálisan rászorulóknak saját lakókörnyezetükben, önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból, illetve más okból származó problémáik megoldásában.
A gyermekjóléti alapellátás során hozzájárulunk a gyermek egészséges fejlődéséhez, jólétéhez, a családban történő nevelkedés elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családból történő kiemelésének megelőzéséhez. Ennek megvalósítása érdekében a családsegítőink feladata személyes szociális szolgáltatás nyújtása, amely a szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával hozzájárul az egyének, családok, valamint a különböző közösségi csoportok jóllétéhez és fejlődéséhez, továbbá a szociális környezetükhöz való alkalmazkodáshoz.

Védőnői Szolgálat
6762 Sándorfalva, Szabadság tér 4/A
Tel.: 20/777-1311
e-mail: eeszisandorfalva@gmail.com

Védőnői fogadóóra:
minden nap: 8.00–9.00
Csecsemő-, kisgyermektanácsadás gyermekorvossal:
Kedd: 13.00–16.00
Iskolai fogadóóra:
Kedd: 9.45–12.45
Iskolaorvosi szűrés:
Csütörtök:8.00–10.00
Munkatársak:
Dr. Sziveriné Horváth Julianna
Védőnői csecsemő-kisgyermek tanácsadás: hétfő 8.00–10.00
Várandós tanácsadás: csütörtök 13.30–15.30

Sinkó Réka
Védőnői csecsemő-kisgyermek tanácsadás: szerda 8.00–10.00
Várandós tanácsadás: hétfő 13.30–15.30

Slezákné Kiss Andrea
Védőnői csecsemő-kisgyermek tanácsadás: szerda 13.30–15.30
Várandós tanácsadás: kedd 8.00–10.00

Bálint Izabella, technikai dolgozó.

A védőnők több mint száz éve kulcsszerepet töltenek be a nő-, anya-, csecsemő-, gyermek-, ifjúság- és családvédelemben. A védőnői szolgálat az egészségügyi alapellátás részeként a családok egészségének megőrzésére, segítésére irányuló megelőző tevékenységet, valamint a betegség kialakulásának, az egészségromlás megelőzése érdekében egészségfejlesztést végez.

Tevékenységük középpontjában az általuk gondozott családok egészségvédelme, betegségek kialakulásának megelőzése, valamint az egészségfejlesztés áll.

 

   Sándorfalva, Széchenyi utca 20.


Bölcsőde
Tel.: 30/554-6069
email: eeszisandorfalva@gmail.com
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 6.00–17.00

Munkatársak:
Balogh Bálintné, szakmai vezető gondozónő,
Dékány Emma, szakmai vezető helyettes, gondozónő,
Cservákné Paragi Krisztina, gondozónő,
Csipak Renáta, gondozónő,
Gulyásné Réczi Andrea, gondozónő,
Márkyné Dobos Ágnes, gondozónő,
Nagyné Berta Zsuzsanna, gondozónő,
Ormándi Nikoletta, gondozónő,
Zsikó Mária, gondozónő,
Fekete Hermina, technikai dolgozó,
Hegyi Józsefné, technikai dolgozó.

Bölcsődénk 1954. óta működik a város központjában. Négy csoportszobában negyvennyolc gyermek gondozását és nevelését vállaljuk szakképzett gondozónők közreműködésével. A csoportszobák kellemes környezetet nyújtanak a gyermekeknek, sok szép játékkal felszerelve, biztosítva ezzel nekik a szabad játéktevékenységet. A sószobát a bölcsődébe járó gyermekek használják a napirendbe iktatva.

A kisgyermekek játszókertje az utca zajától védett, zárt területen helyezkedik el. Az árnyat adó fák alatt a gyermekek sok időt tölthetnek a szabadban, ahol az Európai Uniós előírásoknak és az életkornak megfelelő mozgásfejlesztő játékeszközök teszik változatossá a játékot. Saját főzőkonyhánkban a gyermekek életkorának megfelelő, változatos táplálást biztosítunk.

Munkánkat szakmai program alapján végezzük, amely előírja a gondozási–nevelési alapelveket. A gyermekeket érzelmi biztonságot nyújtó, családias, szeretetteljes légkörben gondozzuk és neveljük. Célunk a gyermeki személyiség kibontakoztatása, az egyéni sajátosságok figyelembevételével. Fontos feladatnak tartjuk a család és a bölcsőde közötti szoros kapcsolatot, a nevelési elvek egyeztetését. A bölcsődei élet megismerésére nyílt napokon is adunk lehetőséget.

Betűméret