Pályázati kiírás

Kisbíró – 2014. Február
2014-02-17
Csatornázási munkálatok 2013
2014-02-24

A Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért Közalapítvány Kuratóriuma 2014. évben az alábbi célok megvalósításához hirdet pályázatot

 

1. Tanulmányi kirándulások

 • támogatás szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek részére

2. Tanulmányi- és sportversenyek

 • rendezési költség

 • utazási költség

 • díjazás

3. Szabadidős-és sportprogramok

 • támogatás szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek részére

 • rendezési költség

4. Egészséges életmódra nevelés feltételeinek javítása

 • egészségheti programok

5. Nehéz körülmények között élő tanulók segítése

 • Művészeti iskolában folytatott tanulmányok támogatása

6 Nyári táborok

 • Sport tábor

 • Alkotó Tábor

 • Könnyűzenei tábor 

7. Kiváló tanulók jutalmazása

 • ballagó diákok ösztöndíja

 • jutalomkönyvek

8. Az oktatás tárgyi, technikai feltételeinek javítása

 

Pályázó lehet

 • Sándorfalvi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező általános iskolás korú gyermek törvényes képviselője

 • Sándorfalvi székhelyű oktatási intézménynél közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott személy

 • Sándorfalvi székhelyű oktatási intézmény

Támogatás nem adható annak

 • aki a korábbi évben benyújtott pályázata alapján támogatásban részesült, de a támogatás összegével nem vagy nem határidőre számolt el

 • aki nem a fent megjelölt pályázati célra pályázik

Pályázni a pályázati felhívás mellékletét képező adatlapon lehet. Hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázatokat a felhívás közzétételétől 2014. november hó 30. napjáig folyamatosan, a pályázati keret -650.000.- forint azaz Hatszázötvenezer forint-kimerüléséig lehet benyújtani zárt borítékban a Közalapítvány székhelyén (6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1.)

A tárgyhó 15. napja után benyújtott pályázatok csak a következő havi kuratóriumi ülésen lesznek elbírálva.

A Kuratórium utolsó ülése óta beérkezett pályázatokat a Közalapítvány Kuratóriuma minden hónap utolsó szerdáján bírálja el, a támogatottakat döntéséről 30 napon belül írásban értesíti. A döntés ellen fellebbezésre nincs lehetőség.

A támogatásban részesülővel a Közalapítvány támogatási szerződést köt.

A támogatás folyósítására a támogatási szerződés mindkét fél általi aláírását követően kerülhet sor. A folyósított támogatás felhasználásáról a támogatottnak utólagosan számlával el kell számolnia. A számláknak a Közalapítvány pontos nevére kell szólnia. Elszámolási határidő a támogatási szerződésben meghatározott idő szerint.

Sok sikert kívánunk!

Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért Közalapítvány Kuratóriuma


Letöltés >>> Pályázati adatlap

 


Betűméret