Pályázati felhívás Sándorfalvi Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói munkakör betöltésére

Megérkezett a téltündér!
2021-11-19
A rendőrség november havi második hírlevele
2021-11-22

Utoljára frissítve 2021-11-22

Sándorfalva Város Önkormányzata a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény 94. § (3) bekezdésében, valamint a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020.(X.30.) EMMI rendeletben foglaltak alapján pályázatot hirdet Sándorfalvi Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói munkakör betöltésére.

A munkáltató, a munkavégzés helye: 
Sándorfalvi Művelődési Ház és Könyvtár, Csongrád-Csanád megye, 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 6., valamint az intézmény vezetésével és működtetésével kapcsolatos feladatellátáshoz kötődő telephelyek.

Az ellátandó munkakör:  igazgató (vezető állású munkavállaló)

A munkaviszony időtartama: határozott idejű munkaviszony 5 évre, 2022. január 1-től 2026. december 31. napjáig, 4 hónap próbaidő kikötésével.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Az önkormányzat az igazgató munkaviszonyának lejártát követően a kulturális szakmai munkakörben történő továbbfoglalkoztatást nem biztosítja.           

 A munkakörhöz tartozó lényeges feladatok:

 • Az intézmény alapító okiratában foglalt, valamint a fenntartó által meghatározott közművelődési célok, programok, feladatok ellátása a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben foglaltak alapján.
 • Az intézmény működését érintő pályázatok előkészítésében való közreműködés.
 • Az intézményi belső szabályzatok, tervek elkészítése.
 • A település kulturális kommunikációjának irányítása.
 • Az intézmény képviseletének ellátása.
 • Képviselő-testületi ülésre az intézményt érintő előterjesztések elkészítése, részvétel a képviselő-testületi és bizottsági üléseken a művelődési házat és könyvtárt érintő témák tárgyalásakor.

Az intézményvezető feladata és felelőssége:

Az önkormányzat által meghatározott költségvetési támogatás keretei között az intézmény alapító okiratában, alapdokumentumaiban és a működést meghatározó jogszabályokban meghatározott tevékenységek szakszerű, jogszerű tervezése, szervezése, ellátása, az intézmény irányítása, ellenőrzése, költséghatékony működtetése, munkáltatói jogok gyakorlása.

Munkabér és juttatások:

A munkabér megállapítása a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi  I. törvény vonatkozó rendelkezéseire figyelemmel a felek megegyezése alapján történik.

Pályázati feltételek:

 • a 39/2020.(X.30.) EMMI rendelet 1. mellékletének 9. pontjában meghatározott felsőfokú végzettség, képesítés. (Felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés.)
 • előírt végzettségnek megfelelő feladatkörben szerzett, legalább 5 év szakmai tapasztalat,
 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatásától eltiltás hatálya alatt,
 • vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatásának vállalása,
 • államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése (ennek hiányában annak vállalása, hogy ezt a munkakör betöltését követő 2 éven belül elvégzi),
 • kiemelkedő szakmai, vagy szakirányú tudományos tevékenység végzése.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  közművelődési területen eltöltött vezetői gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes, részletes szakmai önéletrajz,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési elképzelést is tartalmazó szakmai program,
 • kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység bemutatása,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, ami igazolja a büntetlen előélet mellett, hogy a pályázó nem áll az intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, legalább 5 év szakmai tapasztalatot, (ha van, nyelvismeretet), 120 órás államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó képzést igazoló okiratok másolata,
 • ha nem rendelkezik a 39/2020.(X.30.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdésében előírt képzést igazoló tanúsítvánnyal, akkor nyilatkozat, hogy megbízása esetén vállalja annak elvégzését a jogszabályban előírt feltételek szerint,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, az elbírálásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik; hozzájárul teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához,
 • nyilatkozat arról, hogy pályázatának elbírálását nyílt vagy zárt ülésen kéri,
 • nyilatkozat, hogy a jogszabályban előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,
 • nyilatkozat, hogy a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi  I. törvény 211. §-a értelmében személyével kapcsolatban összeférhetetlenség nem áll fenn.

A pályáztató a pályázati határidő leteltét követően – az erkölcsi bizonyítványnak legkésőbb a szakmai bizottság meghallgatásán történő bemutatását kivéve – hiánypótlási lehetőséget nem biztosít.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022. január 1-től

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 28.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester nyújt a 06-62/572-963-as telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak zárt borítékban Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1.) Kérjük a borítékon feltüntetni a „Sándorfalvi Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói pályázat” megjelölést.
 • Személyesen: Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Irodáján, hivatali munkaidőben, a fentiek szerint megcímzett, zárt borítékban történő leadással, Csongrád-Csanád megye, 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatot benyújtók Szakmai Szakértői Bizottság általi meghallgatását követően, a bizottság javaslatának figyelembe vételével  kerül sor a döntésre 2021. december végéig. A pályázók az eredményről az elbírálást követően értesítést kapnak, az eredménytelenül pályázók pályázati anyaga postai úton visszaküldésre kerül.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a pályázat visszavonására vagy a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 23.