Pályázati felhívás intézményvezető beosztás betöltésére

Húsvéti felhívás hímes tojás festésre!
2021-03-05
El lehet égetni a kerti hulladékot
2021-03-06

Utoljára frissítve 2021-03-06

Az alábbiakban a Sándorfalvi Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény intézményvezető beosztás betöltésére szóló pályázati felhívást olvashatják.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre 2021.07.01-től 2026.06.30-ig szól.

A munkavégzés helye: Csongrád-Csanád megye, 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 4/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény alapító okiratában, alapdokumentumaiban és a működést meghatározó jogszabályokban meghatározott tevékenységek szakszerű, jogszerű tervezése, szervezése, ellátása, az intézmény irányítása, ellenőrzése, költséghatékony működtetése, munkáltatói jogok gyakorlása a hatályos jogszabályoknak megfelelően. A feladatokat Sándorfalva és Dóc települések vonatkozásában kell ellátni.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • felsőfokú képesítés, felsőfokú szakirányú iskolai végzettség, illetve a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 3. sz. mellékletében a vezetőre vonatkozó szakképesítés,
 • B kategóriás jogosítvány
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
 • a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017.(X.18.) EMMI rendelet szerinti vezetőképzés elvégzését igazoló tanúsítvány (ha ezzel nem rendelkezik a pályázó és nem mentesül letételének kötelezettsége alól, akkor nyilatkozat, hogy a megbízást követő 1 éven belül megszerzi),
 • a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelés,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,
 • legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képestést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott, részletes szakmai önéletrajz;
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata;
 • intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési elképzeléseket is tartalmazó vezetői program;
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolása, hogy a pályázó megfelel a Kjt. 20. § (4) és (5) bekezdésében foglalt követelményeknek. Hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést alátámasztó igazolás másolata csatolandó azzal, hogy a hatósági erkölcsi bizonyítványt legkésőbb a személyes meghallgatáson be kell mutatni;
 • pályázati feltételeknél meghatározott szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása;
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, az elbírálásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik; hozzájárul teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához;
 • nyilatkozat arról, hogy vele szemben a Kjt. 41. §-a és 43/A. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetőleg az esetlegesen fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti;
 • nyilatkozat, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt;
 • ha nem rendelkezik a 25/2017.(X.18.) EMMI rendelet szerinti vezetőképzés elvégzését igazoló tanúsítvánnyal, akkor nyilatkozat, hogy a megbízást követő 1 éven belül megszerzi;
 • nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról;
 • nyilatkozat arról, hogy pályázatának elbírálását nyílt vagy zárt ülésen kéri.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. július 01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 06.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester nyújt, a 62/572-963-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1132-1/2021., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.
 •  Személyesen: Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Csorpotjánál zárt borítékban történő leadással, Csongrád-Csanád megye, 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1.    

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Pályáztató a pályázati határidő leteltét követően – az erkölcsi bizonyítványnak legkésőbb a szakmai bizottság meghallgatásán történő bemutatását kivéve – hiánypótlási lehetőséget nem biztosít. A kiírásnak megfelelő pályázatokat szakmai bizottság véleményezi a pályázók személyes meghallgatását követően. A magasabb vezetői megbízásról Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. Pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a pályázat visszavonására vagy eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A kinevezésben 4 hónap próbaidő kerül kikötésre.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Sándorfalva Város Önkormányzatának honlapja – 2021. március

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.sandorfalva.hu honlapon szerezhet.