Pályázat Sándorfalvi Kulturális Központ magasabb vezető beosztására

Pályázat jegyzői munkakör betöltésére
2014-12-16
14/2014.(XI.28.) Ör. rendelet
2014-12-18

Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselő Testülete a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Sándorfalvi Kulturális Központ magasabb vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, a megbízástól számított 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 6.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján – felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a magas szintű szakmai munkáért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásáért. Gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény dolgozói felett, és dönt az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, 150/1992. Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) 6/A. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerinti felsőfokú közművelődési végzettség, és szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri vizsga, – a Vhr. 6/G. § (2) bekezdésében meghatározott kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelet szerint akkreditált, kifejezetten a többfunkciós intézmények vezetésére vonatkozó államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló tanúsítvány benyújtása, vagy írásbeli nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy annak megszerzését vállalja az igazgatói megbízásától számított 2 éven belül,

§         a felsőfokú közművelődési végzettségnek és szakképzettségnek vagy a fent megnevezett szakvizsgának m – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         büntetlen előélet, cselekvőképesség, kiemelkedő közművelődési tevékenység végzése

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         részletes szakmai önéletrajz; az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, továbbá a pályázati felhívásban megfogalmazott tartalmi követelmények (vezetési program); 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; a képesítést igazoló dokumentumok másolata; írásbeli nyilatkozat arról, hogy a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,illetőleg, hogy azokat a pályázati eljárásban részt vevők megismerhetik

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. január 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Török Éva aljegyző nyújt, a 62/62/572-959 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselő Testülete címére történő megküldésével (6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6555/2014 , valamint a beosztás megnevezését: igazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Vhr. 7.§ (10) bekezdésében meghatározottak szerinti határidőben, a Kjt. 20/A. § (6) bekezdésére, valamint a Vhr. 7. § (6) bekezdésére tekintettel, a pályázatokat véleményező munkacsoport a pályázók személyes meghallgatását követő javaslata alapján, Képviselő-testületi ülésen kerül sor az elbírálásra. A Képviselő-testület fenntartja annak a jogát, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. Eredménytelen pályáztatás esetén, a pályázatot 90 napon belül meg kell ismételni a a Vhr. 7. § (10)

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. február 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Sándorfalva Város honlapja – 2014. december 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közalkalmazotti jogviszony tartalma: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, újonnan létesített jogviszony esetén – a Kjt. 21/A (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével, művelődésszervező munkakörbe. Magasabb vezetői pótlék maximum a pótlékalap 500 %-a

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.sandorfalva.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. december 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Betűméret