Pályázat Sándorfalvi Kulturális Központ igazgatói beosztására

5/2020. (II. 4.) önkormányzati rendelete
2020-03-05
KÖZLEMÉNY
2020-03-09

Utoljára frissítve 2020-03-06

Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Sándorfalvi Kulturális Központ igazgató (magasabb vezető) munkakör határozatlan idejű, teljes munkaidős közalkalmazotti jogviszony keretében – 2020. június 01. napjától – történő betöltésére.

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2020. június 01-től 2025. május 31-ig szól.

Munkavégzés helye: 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az igazgató a közművelődési feladatok ellátása mellett a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján, a vonatkozó jogszabályokban, az alapító okiratban, szervezési és működési szabályzatban meghatározottak szerint egyszemélyi vezetőként felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a magas szintű szakmai munkáért, a szabályos és takarékos gazdálkodásáért.

Gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény dolgozói felett, dönt az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály nem utal más hatáskörbe, végrehajtja a fenntartó által hozott döntéseket.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az e törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992.(XI.20.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • büntetlen előélet,
 • ne álljon a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntető eljárás hatálya alatt, illetve foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt,
 • cselekvőképesség,
 • magyar állampolgárság,
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
 • rendelkezik a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet 6/A. § (1) bekezdésében vagy 6/B. § (5) bekezdésében meghatározottak szerinti felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel vagy nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és felsőfokú szakirányú szakképesítéssel,
 • 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet 6/G. § (2) bekezdése által előírt államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam eredményes elvégzésének okirattal történő igazolása vagy írásbeli nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy annak megszerzését vállalja a megbízásától számított 2 éven belül (ha nem rendelkezik jogász vagy közgazdász szakképzettséggel),
 • legalább 5 év szakmai gyakorlat a felsőfokú közművelődési végzettségnek és szakképzettségnek megfelelő feladatkörben, vagy nem szakirányú felsőfokú végzettségnek és felsőfokú szakirányú szakképzettségének megfelelő feladatkörben,
 • magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előéletről és arról, hogy nem áll fenn vele szemben a Kjt. 20. § (2), (2d) és (2e) bekezdéseiben foglalt kizáró ok, valamint nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • szakirányú végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata,
 • az előírt szakmai gyakorlat igazolására a pályázó kinevezési okmányának, illetve munkaszerződésének másolata,
 • írásbeli nyilatkozat arról, hogy a pályázat tartalmát az elbírálásban résztvevő személyek megismerhetik, valamint a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához hozzájárul,
 • írásbeli nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy megbízás esetén vállalja a vagyon-nyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését,
 • írásbeli nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a Kjt. 41. §-ában szereplő összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn,
 • írásbeli nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázatának elbírálását nyílt vagy zárt képviselő-testületi ülésen kéri tárgyalni,
 • az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzéséről szóló okirat, annak hiányában írásbeli nyilatkozat arról, hogy a megbízás kezdetétől számított két éven belül elvégzi.

A csatolandó iratokat a pályázattal együtt kell benyújtani, utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 06.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének címezve Sándorfalva Város Önkormányzatának címére kell benyújtani (6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1.).

A borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 947-2/2020., valamint: „Sándorfalvi Kulturális Központ igazgatói pályázat”.

vagy

Személyesen: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármesternek címezve, Csongrád megye, 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester nyújt a 62/572-963-as telefonszámon.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiírási feltételeknek megfelelő pályázatokat Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által felkért bizottság – a pályázók személyes meghallgatását követően – véleményezi, majd a képviselő-testület dönt a pályázatokról a következő ülésén. A kinevezés 4 hónap próbaidő kikötésével történik.

A Képviselő-testület fenntartja a pályázati kiírás eredménytelenné nyilvánításának jogát. Eredménytelen pályáztatás esetén a pályázati kiírás 90 napon belül megismétlésre kerül.

A pályázat elbírálásának várható ideje: 2020. májusi képviselő-testületi ülés. A teljes körű pályázati felhívás és bővebb információ elérhető: https://kozigallas.gov.hu