Pályázati felhívás óvodavezetői munkakör betöltésére

A rendőrség április havi második hírlevele
2022-05-02
XI. Déli Blokk Motoros Találkozó
2022-05-02

Utoljára frissítve 2022-05-02

Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Sándorfalvi Pipacs Óvoda óvodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2022. augusztus 16-tól 2027. augusztus 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Csongrád-Csanád megye, 6762 Sándorfalva, Kis körút 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvoda és tagintézményei teljes körű szakmai vezetése és képviselete a vonatkozó jogszabályok, belső szabályzatok és a fenntartó rendelkezései szerint. Pedagógiai program megvalósulásának biztosítása, a pedagógiai munka irányítása, szervezése, ellenőrzése.

Az óvodavezető felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv., illetve a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • főiskola végzettség, óvodapedagógus szakképzettség,
 • óvodapedagógus munkakörben szerzett minimum 4 év szakmai tapasztalat
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,
 • pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • annak igazolása, hogy nem áll foglalkoztatástól eltiltó ítélet hatálya alatt, a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatály alatt, valamint vele szemben nem áll fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró ok.

A pályázatokat 2 (ebből 1 fűzés nélküli) azonos szövegű és mellékletű példányban kell benyújtani.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz;
 • az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési elképzeléseket is tartalmazó vezetési program;
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatai, szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása;
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen előéletet, továbbá, hogy nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerintit büntetőeljárás hatálya alatt, nem állnak fenn a pályázóval szemben a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok, nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt;
 • nyilatkozat arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához; valamint, hogy teljes pályázati anyagát a pályázati eljárásban – véleményezésben, elbírálásban – részt vevő harmadik személyek megismerhetik;
 • nyilatkozat arról, hogy vele szemben a Kjt. 41. § (1)-(2) bekezdés szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti;
 • nyilatkozat arról, hogy kinevezése esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz;
 • nyilatkozat arról, hogy pályázatának elbírálását nyílt vagy zárt ülésen kéri.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2022. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester nyújt a 62/572-963-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • postai úton, a pályázatnak a Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3887-1/2022., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.
 • személyesen: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester, Csongrád-Csanád megye, 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Pályáztató a benyújtási határidő leteltét követően a pályázati határidőn belül igazolt módon megigényelt erkölcsi bizonyítványnak legkésőbb a véleményző bizottsági meghallgatáson történő bemutatása kivételével hiánypótlási lehetőséget nem biztosít.

A pályázók személyes meghallgatását, a pályázatok bizottsági véleményezését követően az elbírálásra a véleményezési határidő lejártát követő képviselő-testületi ülésen kerül sor.

A képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázati kiírást visszavonja vagy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 31.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

 • közigazgatási állásportál
 • Sándorfalva Város Önkormányzatának honlapja (www.sandorfalva.hu) és hirdetőtáblája

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb információ:A Kjt. 20/B. § (2) bekezdése alapján magasabb vezető, illetve vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe (óvodapedagógus) kinevezhető. A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a Kjt. 21/A. § (4) bekezdésben, valamint a 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet 29. §-ában foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével.