Önkormányzati bérlakásra pályázhatnak a fiatalok

Kigyűjtöttük a helyi választási adatokat
2019-05-28
Meghívó 2019. június 3.
2019-05-31

Sándorfalva Város Önkormányzata pályázatot hirdet a tulajdonában lévő, Fiatalok átmeneti lakhatását biztosító költségalapú bérlakás igénybevételére.

A 6762- Sándorfalva, Petőfi utca. 91/B 2. szám alatt található bérlakás megüresedése idén augusztus elsején várható.

A bérlakás adatai:

 • Hasznos alapterület: 64,9 m2
 • Lakbérszámításnál figyelembe vehető alapterület: 76,44 m2
 • Bérleti díj: 43.400,- Ft/hó (2019. évben)
 • Külön szolgáltatások díja: 2 000,- Ft/hó (2019. évben)
 • Beosztása: 1+3 szobás, összkomfortos (lásd részletesebben az alábbi alaprajzon)

Pályázati feltételek:
A meghirdetett bérlakásra az pályázhat, aki: magyar állampolgárságú, nagykorú és cselekvőképes magánszemély, aki/ akik (házastársa, élettársa) a pályázat benyújtásakor a 40. életévét még nem töltötte be. Egyedülálló, házasságban vagy élettársi kapcsolatban élő, legalább középfokú – vagy azzal egyenértékű – iskolai végzettséggel rendelkezik, aki és vele együtt költöző minden nagykorú, cselekvőképes személy rendszeres jövedelemmel rendelkezik vagy nappali tagozaton tanulmányokat folytat és az alábbi jövedelmi, vagyoni követelményeknek eleget tesz.

A pályázónak és a vele együtt költöző személyeknek

 • egy főre jutó havi nettó jövedelme minimum 57.000,- Ft (egyedülálló esetén 71.250,- Ft)
 • lakás céljára szolgáló ingatlan tulajdona, illetve tulajdoni hányada nincs.

A lakásbérleti szerződés megkötéséig pénzintézettel, illetve pénzügyi szolgáltatóval szerződést kell kötni – házastársak, élettársak esetében együttesen – legalább havi 10.000 Ft mértékű lakás-előtakarékoskodás illetve egyéb előtakarékoskodás teljesítésére.

Bérleti jogviszony időtartama: határozott idejű (max. 5 év).

Külön szolgáltatások köre: rendelet szerint.

Óvadék mértéke: minimum két havi bérleti díj összege.

Házastársak, élettársak csak együttesen pályázhatnak, az életkori feltételnek, iskolai végzettségnek mindketten eleget kell tenniük, továbbá a lakásbérleti szerződés csak együttesen, bérlőtársként köthetik meg.

Pályázat beadási határideje: 2019. június 13. (csütörtök) 16:00 óra. Pályázat beadás személyesen, illetve postai úton: Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal, Sándorfalva, Szabadság tér 1.

Elektronikus úton (ügyfélkapuval rendelkező személyek E-papír szolgáltatáson keresztül): Sándorfalva Városi Önkormányzat

Pályázathoz csatolandó igazolások, nyomtatványok:

 • Lakásigénylő lap és nyilatkozat (hiánytalanul kitöltve, keltezéssel és aláírással ellátva).
 • Pályázó és azzal együtt költöző nagykorú személyek a pályázat beadásának időpontját megelőző 6 havi kereseti igazolása eredetiben.
 • Személyi azonosításra alkalmas okmányok (személyazonosító igazolvány vagy vezetői engedély vagy útlevél, és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, valamint az adóigazolvány (adókártya) bemutatása fénymásolásra vagy fénymásolatban történő csatolása.
 • Iskolai végzettséget igazoló okirat bemutatása fénymásolásra vagy fénymásolatban történő csatolás

A pályázat beadási határidejét követően a pályázónak hiánypótlásra nincs lehetősége!

Pályázatok elbírálásának várható időpontja: 2019. június 27. (csütörtök).

A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, és új pályázatot írjon ki.

A kiíró által nyertesként első helyen kiválasztott pályázó(k)nak a lakásbérleti szerződés megkötésének a napján is a kiíró által támasztott összes pályázati feltételnek maradéktalanul meg kell felelnie, ellenkező esetben a kiíró azt bontó feltételnek tekinti, a szerződéskötéstől egyoldalúan elállhat, és a nyertesként második helyre rangsorolt pályázóval köti meg a lakásbérleti szerződést.

A lakásbérleti szerződésben a bérbeadó kiköti, hogy a szerződéskötést követő 15 napon belül a bérlő(k) köteles(ek) lakásbiztosítást kötni a bérlakásba szállított, és saját tulajdonát/tulajdonukat képező ingóságokra, valamint annak teljesítését hitelt érdemlően (biztosítási kötvény bemutatásával fénymásolásra/fénymásolatával) igazolni. Továbbá a bérlő(k) a birtokbavételtől számított 15 napon belül köteles(ek) az illetékes Járási Hivatal Kormányablakánál a lakásba hivatalosan, lakóhelyként vagy tartózkodási helyként bejelentkezni (a lakcímkártya fénymásolásra történő bemutatásával, vagy fénymásolatával igazolni).

A lakásigénylő lap a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati Irodáján illetve Műszaki Irodáján igényelhető, illetve a honlapról letölthető.

A pályázati feltételekről további felvilágosítás a 62/572-969 – es telefonszámon, illetve személyesen Gombárovics Mária műszaki ügyintézőnél kérhető.

Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről kapcsolatos további részleteket Sándorfalva Város Képviselő-testületének 9/2003.(IV.17.) Ör. rendelete tartalmazza, mely rendelet egységes szerkezetben letölthető az alábbi linkről:

https://sandorfalva.hu/wp-content/uploads/2017/12/lakásokbérletéről-egys-20171201.doc

Letölthető dokumentumok:

Lakásigénylő lap

Kereset igazolás

Önkormányzati rendelet

Betűméret