Önkormányzati Hírek – 2012 január – február

10/2012. (II. 09.) Ör. rendelete
2012-02-24
Március 15. Ünnepi megemlékezés
2012-03-05

A képviselő-testület 2012. évi munkáját január 19-i rendkívüli testületi üléssel kezdte. A képviselők támogatták egy, a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében beadandó pályázat megvalósítását. A program keretében három település; a romániai Újszentes, a magyarországi Szentes és településünk, működne együtt. A sándorfalvi részprojektből a Nádastó Szabadidőparkban valósulna meg egy nyitott-fedett szabadtéri építmény, ahol oktatási-nevelési feladatokat lehet ellátni, illetve kiállításokat lehet szervezni. A beruházás összköltsége hozzávetőleg 120 millió Ft, mely összegből önkormányzatunknak 5 %-os önerőt, azaz 6 millió Ft-ot kell biztosítania. A beruházással növekedne településünk turisztikai vonzereje is a meglévő természeti erőforrások hangsúlyozásával.

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a képviselők idén is úgy döntöttek, hogy pályázatot kívánnak benyújtani a könyvtári érdekeltségnövelő pályázatra, melyből a Petőfi Emlékkönyvtárban valósulna meg könyvbeszerzés. A pályázathoz 300 000 Ft önerőt biztosítottak. További 800 000 Ft önerőt biztosítottak a közművelődési érdekeltségnövelő pályázatra, melyből a közművelődési intézményeinkben valósulhatna meg technikai, műszaki eszközök beszerzése.

A szennyvíz beruházás II. fordulós, megvalósítási szakaszában, jogerősen lezárult közbeszerzési eljárást követően kiválasztásra került a projekt menedzseri feladatokat ellátó vállalkozás. Az erre vonatkozó szerződést aláírták 2012. január 11-én. A megvalósításnak ez a szakasza indokolttá tette, hogy a Sándorfalva- Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó Társulás társulási megállapodását módosítsa a képviselő-testület. A módosítás lényege, hogy a jövőben már nem ideiglenes, hanem végleges jelleggel látja el a Polgármesteri Hivatal a Társulás munkaszervezetének feladatait. A kivitelezés és a műszaki ellenőrzést ellátó vállalkozások kiválasztására irányuló eljárás jelenleg is folyamatban van, ezek jogerős lezárulása után, előreláthatóan kora nyáron kezdődhetnek a munkálatok.

 

2012. február 09-i munkaterv szerinti ülését azzal kezdte a testület, hogy elfogadta az Ügyrendi Bizottság elnökének tájékoztatóját a vagyonnyilatkozat –tételi kötelezettség teljesítéséről; mely szerint mind a képviselők, mind a polgármester határidőben, 2012. január 31-ig eleget tett nyilatkozattételi kötelezettségének, így nincs akadálya annak, hogy jogaikat (pl. szavazás) gyakorolják.

A képviselő-testület megismerkedett a Sándorfalvára kinevezendő új őrsparancsnokkal, Varga Zoltán rendőrőrnaggyal. A Szegedi Rendőrkapitányság vezetőjének ajánlására, személyes bemutatkozása után a képviselők támogatták az új őrsparancsnok kinevezését.

Elfogadta a képviselő-testület a köztemetők fenntartásáról szóló egyházi tájékoztatót. Az összefoglaló szerint a plébános megítélése szerint a sándorfalvi köztemetők állapota jó. Fejlesztési eredmények közül kiemelte, hogy a temetőt üzemeltető vállalkozóval közösen elkészítették a Felső temető kapuját. A jövőbeni tervek közt szerepel a temetők fáinak rendbehozatala és a parcellák feltáblázása. A Felső temetőben a városalapító Pallavicini család részére új díszsírhely készül az idén.

A képviselő-testület 2012. november 24-i ülésén állapította meg a 2012-ben alkalmazandó hulladékszállítási díjakat. Egy, 2012. december 30-án kihirdetett törvény azonban akként maximalizálta a 2012. évi díjtételeket, hogy azok nem lehetnek magasabbak a 2011. évben alkalmazottnál. A magasabb rendű jogszabályi rendelkezésre tekintettel a képviselők a 2011. évi díjak „visszaemelésével” újraszabályozták a 2012. évi díjtételeket az alábbiak szerint:

– 110 l-es gyűjtőedény havi ürítési és deponálási díja bruttó 2240 Ft/hó/ingatlan

– a folyékony hulladékszállítás díja bruttó 2682 Ft/m3. Vagyis a 2011. évben alkalmazott nettó díjtételek maradnak hatályban, azonban idén már 27 % áfa terheli a díjakat.

A képviselők elfogadták a 2011. évi önkormányzati költségvetés III. módosítását. A változtatást a központi támogatások utólagos folyósításának költségvetésen történő átvezetése indokolta.

A Csongrád Megyei Kormányhivatal a helyi adó-rendeletek felülvizsgálatát követően tett törvényességi észrevételét elfogadva a képviselők módosították a helyi iparűzési adóról, a helyi kommunális adóról és a helyi idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteket. A módosítás nem jelent érdemi változtatást – azaz például az adó mértéke nem változott – csupán a helyi szabályozásból kikerültek a törvényi szabályozást megismétlő rendelkezések, ezáltal áttekinthetőbbek lettek rendeleteink.

A testület módosította a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló rendeletét. A helyi szociális intézmény vezetőjének javaslatára az ágazati infláció és az egyéb intézményi költségek növekedése miatt 5 % -os mértékkel emelték az alábbi térítési díjakat: nappali ellátásért, étkeztetésért, házi segítségnyújtásért és az ebéd házhozszállításért fizetendő díjak.

A képviselők módosították a gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati rendeletben szabályozott bölcsődei térítési díjakat is. 2012. január 1-jétől lehetősége van arra az önkormányzatnak, hogy a bölcsődei étkezésen túl a gondozásért, nevelésért is díjat állapítson meg, ezzel csökkenteni tudja az önkormányzati hozzájárulás mértékét. A 2012. március 1-jétől alkalmazandó díjtételek az alábbiak:

– Étkezési térítési díj: bruttó 371 Ft/nap/fő

– Gondozási személyi térítési díj: bruttó 200 Ft/nap/fő.

A testület módosította a közterület-használatról szóló rendeletét. A módosítást a gyakorlati jogalkalmazóktól érkezett olyan észrevételek indokolták, melyek szerint egyes magatartások nem egyértelműen szabályozottak, másfelől nem minden társadalmilag rosszallott magatartás van megfelelően szankcionálva. A módosítást követően egyértelművé vált a közterület-használati engedély köteles kereskedelmi tevékenységek köre, valamint következetes szankcionálásban részesülnek az engedély nélküli és az engedélytől eltérő közterület-használók.

A képviselők meghatározták a 2012. évi köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapjául szolgáló önkormányzati célokat. Azon túl, hogy minden hivatali szakterületnek eltérő célkitűzései vannak, a következő öt cél mindenképp kiemelten fontos az Önkormányzat Hivatala számára: 1. felkészülés az új önkormányzati törvény és az önkormányzat gazdálkodását és tevékenységét érintő, bevezetésre kerülő új törvényi változásokra, 2. a várospolitikai szemlélet erősítése, 3. a települési szennyvízberuházás projekt ütemezés szerinti végrehajtása, 4. az elektronikus közigazgatásra történő átállás lehetőségének folyamatos és fokozatos megteremtése és 5. a lakosság tájékoztatásának még szélesebbé tétele az Önkormányzat weboldalának segítségével.

A képviselők megerősítették a Dóci Körjegyzőségi Iroda személyi juttatásokra és dologi kiadásokra vonatkozó 2012. évi költségvetését. A jóváhagyott 13,438 millió Ft kiadás ellentételezését részben a központi költségvetés, részben pedig a dóci önkormányzat bocsátja Sándorfalva Önkormányzata rendelkezésére.

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása (SzKTT) Közoktatási Intézménye részeként működő Pallavicini Sándor Iskola és Sándorfalvi Pipacs Óvoda 2012. évi működtetetéséhez az önkormányzat 162,854 millió Ft-tal járul hozzá, amely összeg 2 millió Ft-tal több, mint a 2011. évi önkormányzati hozzájárulás mértéke. Az intézmény működtetését folyamatosan racionalizálják, csökkentik dologi kiadásait, ám az idei évtől számos kiadás (pl. áfa, kötelező bérminimum) mértéke emelkedik, ezért az önkormányzati hozzájárulás ilyen mértékű emelkedése indokolt.

A képviselő-testület elfogadta az SFÜ Sándorfalva Városfejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervét és az önkormányzati támogatása mértékét. A tavalyi évben került sor a korábban két önkormányzati kft (városfejlesztő és városüzemeltető) összevonására elsősorban költségcsökkentés miatt. Az idei önkormányzati támogatás összege alapján ez a lépés helyesnek bizonyult, mert az előző évhez képest közel 9 millió Ft-tal csökkent az alapító részéről fizetendő támogatás összege, mely idén 43,2 millió Ft. Egyrészt az összevonással csökkentek az ügyviteli költségek, másrészt a Kft. egyre több vállalkozási tevékenysége termel nyereséget.

A testület legnagyobb mérvű feladata a 2012. évi költségvetés megalkotása volt. Az idei költségvetést alapjaiban megváltozott jogszabályi környezetben kellett megalkotni, ami számos új kötelező elem megjelenítését írta elő, így például külön-külön elemi költségvetést kellett készíteni a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek részére is. További újdonság, hogy a költségvetéshez kapcsolódóan meg kellett határozni az adósságot keletkeztető ügyletek következő három évre vonatkozó fizetési kötelezettségének mértékét és forrását. Sándorfalva esetében egy ilyen elem van; a Pallavicini Terv megvalósításához igénybe vett svájci frank alapú kötvény, amelyet a következő évtől kezd el törleszteni az önkormányzat, a jövő évi részlet összege – árfolyamtól függően – 83 millió Ft. Ugyancsak új előírás, hogy az önkormányzat nem is tervezheti költségvetését működését hiánnyal; ez Sándorfalva esetében az előző években is teljesült, az idei évben is egyensúlyban van a költségvetés két oldala: az 1,2 milliárd Ft összegű bevétellel szemben ugyanekkora kiadási összeg áll. Ezek alapján az idei évben is zavartalanul, változatlan színvonalon működhet az összes önkormányzati intézmény.

A februári testületi –ülés különleges fontosságát nem csupán a költségvetés megalkotása adta, hanem a közmeghallgatás lehetősége. Sajnos a 17 órai fórumon nem sokan voltak jelen, de ennek ellenére aktív és produktív kommunikáció alakult ki a testület és a lakosság közt. Feltett lakossági érdeklődésre Dr. Kovács Beáta tájékoztatást adott arról, hogy a szilárd hulladékszállítás esetében a 62. életévüket betöltötteket tavaly év végéig megillető 50 %-os kedvezmény megszüntetésére azért kényszerült az önkormányzat, mert a jövőben ilyen kedvezmény nem nyújtható adómentesen, arra pedig az önkormányzatnak nincsen kerete, hogy a lakosságtól átvállalt kedvezmény (azaz az 50 %) összegének megfizetésén túl a kedvezmény adóját is megfizesse. Sokakat érdeklő téma volt a sándorfalvi bankjegykiadó automata sorsa. Kakas Béla polgármester beszámolója szerint az önkormányzat több lehetőséget is felajánlott az automata elhelyezésére az OTP Bank részére, ám mindezidáig – ismételt megkeresések, sürgetések ellenére – nem érkezett döntés a pénzintézettől. Ugyancsak megtudhatták a jelenlévők és azok akik a televízión keresztül kísérték figyelemmel a vitát, hogy a sándorfalvi vérvétel továbbra is változatlan módon biztosított lesz.

Betűméret