Önkormányzati Hírek 2011. október

Jegyzőkönyv – 2011. szeptember 27.
2011-10-28
Sándorfalva és Szatymazt érintő szennyvíz-beruházás II. forduló
2011-11-04

A 2011. október 27-i munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésen a Polgármester Úr beszámolójában többek között arról is tájékoztatást adott, hogy az idén februárban, a Magyar- Szerb határon átnyúló együttműködési Program keretében beadott önkormányzati pályázat támogatásban részesült, októberben sor került a szerbiai Szabadkán támogatási szerződés ünnepélyes keretek közötti aláírására. A pályázatból a sándorfalvi művészeti iskola és szerbiai testvériskolája közösen szervezhet rendezvényeket, táborokat és eszközbeszerzésre (hangszer) is lehetőség nyílik.

 

A testület elfogadta az önkormányzat idei költségvetésének második módosítását. A változtatásokat az állami támogatások utólagos folyósítása és az elmúlt időszak testületi döntései indokolták.

A képviselők jóváhagyták a település 2012. évi rendezvényeinek tervét. A következő évben az önkormányzat kiemelt rendezvényei a Dél-alföldi Betyárnapok (augusztus 4-5.) és megváltozott hangsúllyal, elsősorban ünnepi rendezvényként a Városnap (június 24.) lesznek. Kulturális rendezvényeink palettáján szerepelnek olyan, csakis településünkhöz kapcsolódó programok is mint a 2012. február 24-26-a közötti Sándorfalvi Kulturális Napok, a júliusi Sándorfalvi Könnyűzenei Napok vagy az Adventi Hétvégék. A rendezvények szervezésével kapcsolatban elvárás, hogy azok minél gazdaságosabbak legyenek a színvonal megőrzése mellett, ezért indokolt külső források – támogatók – bevonása.

Elfogadta a testület a 2012. évi belső ellenőrzési programot és időrendi táblát. A felülvizsgálat az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézménynél és a Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészetoktatási Intézménynél a normatív állami támogatások elszámolására, a Polgármesteri Hivatalnál a folyamatba épített vezetői ellenőrzés rendszerére (FEUVE), az SFÜ Sándorfalva Fejlesztési, Üzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft-nél a költségvetés és a pénzkezelés szabályszerűségére, míg a Sándorfalvi Kulturális Központnál a Kastély Kávézó pénzkezelésének pénzügyi ellenőrzésére terjed ki.

A képviselők megtárgyalták és elfogadták a Polgármesteri Hivatal, a Sándorfalvi Kulturális Központ, az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény, a Sándorfalva Térségi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és az SFÜ Nonprofit Kft 2009-2011 közötti időszakra vonatkozó esélyegyenlőséi tervei végrehajtásáról szóló beszámolókat és a 2011-2013 közötti időszakra vonatkozó új terveket.

A képviselő-testület megvitatta és elfogadta a Polgármester Úr beszámolóját a társulásokban végzett munkáról. Sándorfalva Város Önkormányzata az alábbi öt társulásban tag: Szegedi Kistérség Többcélú Társulása (SzKTT), Szeged és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás, Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás (DARKT), Sándorfalva- Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó Társulás és Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás. 2007 óta az SzKTT működteti a Pallavicini Sándor Iskolát és a Pipacs Óvodát, ugyancsak rajtuk keresztül valósul meg önkormányzatunk és intézményei belső ellenőrzése. A Szennyvíztársulás két egymásra épülő fordulóban sikeresen pályázott a két település szennyvízelvezetésének és – tisztításának megvalósítására. Az évek óta várt beruházás előkészítése folyamatban van, az első látványos lépések 2012 tavaszán várhatók. A Területfejlesztési Társulás célja, hogy a tagönkormányzatok a gazdaság, a piac idegenforgalom területén együttműködjenek, közös programokat, fejlesztéseket szervezzenek. A Hulladékgazdálkodási Társulás 2008-ban a települések szilárdhulladék-lerakóinak rekultivációjára jött létre valamint ez a társulás látta el településünk hulladékgazdálkodási tervének felülvizsgálatát. A DARKT a tag települések szúnyoggyérítése céljából jött létre még 2004-ben. 2008 óta Sándorfalva e társulás gesztor önkormányzata, az utóbbi években azonban oly mértékben megváltozott az ellátni kívánt feladat szabályozása és finanszírozása, hogy megkérdőjeleződött a társulás létjogosultsága is. Ezért a tagönkormányzatok idén áprilisban megkísérelték a társulás év végével történő megszüntetését, csakhogy a döntéshez nem volt meg a szükséges többségi szavazat. Ilyen előzményeket követően képviselő-testületünk úgy döntött, hogy a gesztor önkormányzat rangját tisztelettel felajánlja Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának.

Döntöttek továbbá képviselőink arról is, hogy az önkormányzat kilép a Dél-alföldi Térségfejlesztési Társulások Egyesületéből (DATTE). Ezen egyesület 1997-ben több kistérség térségfejlesztési társulása által alakult az országban elsőként, célja az volt, hogy hatékonyan működjön együtt a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanáccsal (DARFT), amely munka évekig látványos eredményeket hozott. Azonban az utóbbi években a DATTE hangsúlyos szerepe erősen lecsökkent. A jövőben pedig várhatóan az eddigi gesztor feladatokat Makó helyett Szarvas látja el, ezzel áthelyeződik az egyesületen belüli területi súlypont is, így Sándorfalva számára okafogyottá vált a DATTE- ban való további részvétel.

A Vidékfejlesztési Minisztérium rendelete értelmében a következő évtől a LEADER Akciócsoportok csak egyesületi formában működhetnek. Az előírt egyesületet júliusban létrehozták a dél-alföldi akciócsoport-tagok, így a képviselő-testület úgy döntött, hogy önkormányzatunk csatlakozik a Déli Napfény LEADER Egyesülethez.

Sándorfalva ivóvízminőség – javításra kötelezett település, mivel az ammónium és a vas értéke meghaladja az Európai Unió által előírt szigorú határértékeket. Most lehetőség van arra, hogy településünk önállóan pályázatot nyújtson be ivóvízminőség-javításra, amelyhez
10 % önerőt – 20,8 millió Ft – kell biztosítanunk. Továbbá lehetőség van arra is, hogy az önerő összegének támogatására is pályázzunk. Így a képviselők úgy döntöttek, hogy mindkét pályázatot be kell nyújtani.

Az SFÜ Nonprofit Kft- nak alkalma nyílt arra, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alaphoz pályázzon a Nádastó Szabadidőpark infrastrukturális fejlesztésére, ahol kültéri fitneszparkot és egy multifunkcionális sportpályát kíván megvalósítani. A pályázati kiírásnak feltétele, hogy a pályázó vállaljon kötelezettséget arra, hogy a támogatás teljes összegének kifizetésétől számított öt éven keresztül üzemelteti a létesítményt. Maga a szabadidőpark az önkormányzat tulajdona, annak üzemeltetésére a Kft-vel 5 éves szerződést kötött idén áprilisban. A pályázati feltétel teljesítése érdekében szükséges volt az üzemeltetési szerződés időtartamának módosítása öt évről tíz évre.

Lehet pályázni az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alaphoz zöldhulladék feldolgozásához szükséges infrastruktúra beszerzésre. Az SFÜ Nonprofit Kft a támogatásból komposztáló létesítményt valamint homlokrakodó és mulcsozó adapterrel rendelkező erőgépet szerezne be, melyekkel hatékonyan és gazdaságosan lehet újrahasznosítani a közterületi és a lakossági zöldhulladékot. A pályázáshoz szükséges 40 %-os önerőt, 8 millió Ft-ot az önkormányzat az SFÜ Nonprofit Kft részére biztosítja a 2012. évi felhalmozási támogatásában.

2011. október 19-i rendkívüli ülésén a testület döntött arról, hogy az önerő kiegészítésével támogatja a Sándorfalvi Utánpótlás Közhasznú Sport Egyesület pályázatát. Az egyesület a Magyar Labdarugó Szövetséghez pályázatot nyújtott be pálya karbantartásra, fenntartásra, új öltöző és klubház építésére valamint új füves futballpálya és salakos pálya kialakítására, mely célok összhangban vannak az önkormányzat Sportkoncepciójával is. Erre tekintettel a testület úgy döntött, hogy az egyesület pályázatához szükséges önerőt, a hiányzó összeggel kiegészíti. Az önkormányzati támogatás biztosítéka, hogy a pályázati futamidő elteltével az önkormányzatnak lehetősége lesz a létesítmények megvásárlására a rendelkezésre bocsátott önerő ellenében.

Betűméret