Önkormányzati Hírek 2011. november

Jegyzőkönyv – 2011. november 16.
2011-11-30
Tájékoztató
2011-12-08

Utoljára frissítve 2011-12-05

A képviselő-testület 2011. november 24-i ülésén számos olyan döntést hozott, amely a következő évi önkormányzati gazdálkodást határozza meg, de némely döntés hatással van a település rövidtávú jövőjére is.

 

A folyamatos fejlesztések és állagmegóvás, az üzemeltetési színvonal megőrzése érdekében szükséges volt az ivóvíz díjának 7,09 %-os emelése, ami az ágazati infláció értékének megfelel; az ivóvíz díja a következő évben az alábbiakból tevődik össze: a rendelkezésre állási díj 580 Ft + áfa, az ivóvíz díja 136 Ft/m3 + áfa (amely összeg 46 Ft + áfa fenntartási alapot tartalmaz).

A Szegedi Kéményseprő-ipari Kft. utoljára 2009 decemberében, 2010 januárjától emelte árait. Az idei és a következő évre előírt bérfejlesztési kötelezettség azonban nem várt kiadás a Kft számára, így szükségessé vált a kéményseprő-ipari közszolgáltatások díjainak
5 %-os, a 2010-11-es évek inflációját részben kompenzáló emelése. (A részletes díjtáblázatot jelen beszámolónk végén olvashatják.)

A testület módosította a közterület-használatról szóló rendeletét. A jövőben az építési engedély jogerőre emelkedésétől számított hat hónapig lehet közterület-használati díj fizetése nélkül építési anyagot a közterületen tárolni. Jelentős változás, hogy a közterület-használati díjak közel 50 %-os emelésére került sor az önkormányzat bevételének növelése érdekében, a megemelt díjtételeket jelen beszámolónk végén olvashatják.

A képviselők emelték az önkormányzati lakásokban fizetendő lakbér mértékét is. A költségelven bérbe adott lakásoknál az emelkedés mértéke az éves inflációval, 3,5 %-kal megegyező, míg a szociális alapon bérbe adott lakásoknál az önkormányzatnak az idei évben még módjában állt figyelembe venni az ott lakók szociális körülményeit, így ezen lakásoknál a díjemelés mértéke 2,5 %. A bérleti díjak a következők lesznek:

Szociális helyzet alapján bérbe adott lakásoknál:

Összkomfortos:   298 Ft/m2/hó

Komfortos:   252 Ft/m2/hó

Félkomfortos:   162 Ft/m2/hó

Komfort nélküli:  89 Ft/m2/hó

Költségelven bérbe adott lakásoknál:

8 lakásos bérház (Alkotmány krt. 23.)  500 Ft/m2/hó

4 lakásos bérház (Petőfi utca 91.) 507 Ft/m2/hó

A képviselő-testület módosította a piacokról és vásárokról szóló rendeletét. A díjtételek az infláció mértékével, 3,5 %-kal emelkedtek. A díjmódosítás ugyanakkor jó lehetőség volt a rendelet felülvizsgálatára is; hatályon kívül helyezték a központi jogszabállyal ellentétes fogalmakat és újraszabályozták a települési búcsúra érkező forgósok, lövöldések területhasználatának rendjét. (A következő évben érvényes díjtételek jelen beszámolónk végén ismerhetők meg.)

Módosították a képviselők a hulladékszállításról szóló önkormányzati rendeletet. A folyékony hulladék tekintetében 7,92 %-os emelésre került sor, azaz a következő évben 2400 Ft/m3 + áfa a fizetendő díj. A szilárd hulladék esetében 2012-ben 179 Ft+Áfa/hó emelésre kerül sor, aminek eredményeképpen a lakosság körében leggyakrabban használt 110 l-es gyűjtőedény havi nettó ürítési és deponálási díja 1943 Ft +Áfa. Jelentős eredmény, hogy a jövő évtől külterületen lehetőség lesz a zsákban történő szemétgyűjtésre is. Jogszabályi rendelkezések miatt megszűnik a 62. életévüket betöltöttek 50 %-os díjkedvezménye. A nyugdíjas kedvezmények igénybevételének feltételeiről a szolgáltató az önkormányzattal egyeztetést folytat, és a közösen kialakított szempontrendszer szerint üzletpolitikai kedvezményként biztosítja a továbbiakban. A kedvezmény igénybevételének feltételeiről a lakosságot hirdetmény útján a szolgáltató értesíti.

Sándorfalva tagja a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulásnak. A társulás tagjai 2002-ben Konzorciumi megállapodást kötöttek a térségi szelektív hulladékgazdálkodási rendszer kiépítésére, és a szerződő települések szigeteletlen lerakóinak felszámolása érdekében. A Konzorcium eredményes pályázatát követően a településeken, és a Szeged, Sándorfalvi úton működő Központi hulladéklerakó telepen 3 milliárd forintot meghaladó beruházást lehetett végrehajtani. A 75 %-os uniós támogatás feltétele az érintett települések megállapodása a létrejött szelektív gyűjtőrendszer igénybevételére és üzemeltetésére. 2008-ban a Konzorciumi szerződést aláíró települések létrehozták a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulást, melynek Társulási megállapodásában ezeket a kötelezettségeket ismételten rögzítették. Ezen Társuláson keresztül KEOP pályázat keretében 100 %-os támogatottság mellett valósult meg a tag települések rekultivációja. Tekintettel arra, hogy a rekultivációban településünk nem érintett – a Társulás tájékoztatójának megvitatását követően – a képviselő-testület úgy döntött, hogy kezdeményezi a társulási megállapodás módosítását akként, hogy a települések által fizetendő hozzájárulás összege tükrözze az egyes települések rekultivációban való érintettségének arányát.

A testület módosította a vagyonrendeletét. A módosítást a jogalkalmazóktól érkezett gyakorlati észrevételek indokolták; ezért az értékesítési és a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásokban résztvevő testületek összetételének, feladatainak módosítására, valamint maguknak az eljárástípusoknak az egyszerűsítésére került sor.

A képviselők elfogadták az önkormányzat, intézményei és gazdasági társasága új közbeszerzési szabályzatát. Az új szabályozást azt indokolta, hogy jövő évtől új közbeszerzési törvény lép hatályba, ami az eljárási rendek egyszerűsítése mellett továbbra is önkormányzati kötelezettséggé teszi az eljárásokban érintettek feladatkörének és felelősségének rendezését.

Megvitatták és elfogadták a képviselők a testület 2012. évre szóló munkatervét, mely szerint nyolc alkalommal üléseznek majd a következő évben. A közmeghallgatás 2011. február 08-án 17 órakor lesz, melynek témája Sándorfalva 2012. évi költségvetése. (A részletes munkaterv a Kisbíró januári számából lesz megismerhető.)

A képviselő-testület módosította a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, szociális és kegyeleti támogatásokról szóló rendeletét. Tekintettel arra, hogy öt éve változatlan a köztisztviselői illetményalap mértéke valamint figyelemmel a személyi jövedelemadó jövő évi változásaira a köztisztviselői illetmények reálértékének megőrzése érdekében a képviselők jóváhagyták az illetménykiegészítés 5 %-kal történő emelését.

 

A képviselők megtárgyalták és elfogadták az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót. A beszámolóból kitűnik, hogy az intézmények zavartalan működése biztosított. Az önkormányzat bevételei és kiadásai a terveknek megfelelően teljesültek.

A képviselő-testület megvitatás után egyhangú döntéssel elfogadta az önkormányzat 2012. évi költségvetésének koncepcióját. A jövő évi költségvetés alapelveit meghatározó dokumentum összeállításakor figyelemmel kellett lenni többek között a jövő évi költségvetési törvény tervezetére, az idei év önkormányzati működésének tapasztalataira, valamint az önkormányzati rendszer küszöbön álló reformjára is. Az önkormányzat következő évi bevételi oldalánál nem lehet arra számítani, hogy a központi költségvetési támogatások – figyelembe véve az inflációt – legalább reálértéküket megőrizzék. Önkormányzatunk szinte eljutott bevételei maximalizálásához; mivel helyi adót emelni már nem lehet, bár erre a jogszabályi lehetőség ugyan adott, de a lakosság fizetőképessége határához közelít. Ezért bevételi oldalon cél a térítési díjak reálértékének megőrzése – ahogy azt tudósításunk elején láthatják is – valamint az, hogy az önállóan működő intézmények – köztük az SFÜ Kft. és a Sándorfalvi Kulturális Központ – bevételeiket lehető legnagyobb szinten teljesítsék. Mivel a bevételi oldalon szűk az önkormányzat mozgástere, ezért indokolt a kiadások további csökkentése. Megtakarítás várható a vérvétel, az okmányiroda finanszírozásának újraértelmezésétől, az önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó célokat megvalósító helyi civil szervezetek előtérbe helyezésétől. Vizsgálni kell továbbá a – Polgármesteri Hivatalnál már két éve alkalmazott, látványos megtakarításokat eredményező – központosított beszerzés alkalmazási körének kiterjesztését az intézmények minél szélesebb körére. A fejlesztések területén három kiemelt irány marad: a szennyvíz-csatornahálózat és tisztítómű megvalósítása, az ivóvízminőség-javítása és az önkormányzat részére bevételt termelő Nádastó Szabadidőpark fejlesztése. A további beruházásoknál, fejlesztéseknél törekedni kell arra, hogy minél kisebb mértékű önkormányzati önerőt vegyenek igénybe.

A képviselők jóváhagyták, hogy az önkormányzat kilépjen a Szeged és Térsége Területfejlesztési Társulásból. A kilépést az indokolta, hogy a társulás által felvállalt feladatokat (pl. idegenforgalom, infrastruktúra fejlesztés) az önkormányzat már önállóan valamint önkormányzati kft-jén keresztül hatékonyan tudja ellátni.

A testület megvitatta és elfogadta a Nádastó Szabadidőpark 2011. évi, első strandszezonjáról szóló tájékoztatót. Rohamtempóban, bő két hónap alatt épült ki a strand infrastruktúrája: térburkolat, közművek, közvilágítás, tusolók, mellékhelyiségek, vendéglátó-egységek. Így méltó körülmények között fogadhatta a park a látogatóit, akik száma megközelítette a 25 000 főt. Ezzel a biztató látogatólétszámmal végül a park közel 5 millió Ft-os nyereséget/ eredményt produkált. Ilyen előzmények után a képviselők döntöttek arról is, hogy a park látogatottságának növelése érdekében, a háttérágazat fejlesztése keretében
5 millió Ft-ot elkülönített a parkhoz vezető I. dűlő út kátyúzására, rendbe tételére.

A képviselő-testület településünk turizmusfejlesztési programjai maradéktalan megvalósítása érdekében jóváhagyta az önkormányzat és a Hétvezér Turisztikai Egyesület, mint megalakuló Turisztikai Desztinációs Menedzsment szervezet közötti együttműködési megállapodást.

A Sándorfalvi Kulturális Központ (SKK) látja el településünkön a közművelődési, kulturális feladatot az idei évtől megsokszorozott telephelyeken. A megnövekedett feladatmennyiség gyakorlatias problémákat vetett fel, amiket az SKK szervezeti és működési szabályzatának módosításával orvosolni lehet. Így a képviselők jóváhagyták a Kastély Kávézó bélyegzőjének valamint a Széchenyi Ifjúsági közösségi Központ állandó nyitvatartási idejének módosítását (H-P: 13-20).

 

A képviselők zárt ülésen döntöttek az Önkormányzat által kiírt „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat támogatottjairól. Az elbírálást követően a következő évben 10 hónapon keresztül 26 fő (felsőoktatási hallgatók) részesül „A” típusú támogatásban. A támogatás összege 2 000 Ft/hó/fő, amely összeget még a Csongrád Megyei Önkormányzat kiegészítheti.

A testület a Polgármester Úr részére, a 2010. december 1-je és 2011. november 30. napja közötti időszakban végzett kiemelkedő munkája elismeréséül egy hónap illetménynek megfelelő jutalmat állapított meg.

A képviselők megszavazták az Alkotmány körút 23. szám alatti 1. számú költségalapú önkormányzati bérlakás bérleti idejének egy évvel történő meghosszabbítását.


Kéményseprő-ipari közszolgáltatások

2012. évi nettó díjai

Alapdíj: Azoknak a költségeknek a fedezésére, melyek függetlenek egy adott címen található kémények számától, típusától, tüzelőanyag fajtájától. Ilyenek például a kiszállás, adminisztrálás, pénzügyi műveletek, ügyfélfogadás, nyomdai munkák, informatikai feladatok, irattárazás és egyéb központi feladatok költségei, melyek a nyilvántartott címekkel illetve ügyfelekkel, és nem a kéményekkel arányosak.

2012. év

Családi házra, közületek telephelyeire (Ft/év):  552

Társasház lakásaira (Ft/év): 277

 

Munkadíj: A kéményeken közvetlenül végzett munka díja, ami függ a kémény típusától és a tüzelőanyag fajtától.

  1. A. Külön megrendelés nélkül elvégzendő kéményseprő-ipari közszolgáltatások (kémények ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása)

Ft/alkalom

  1. Szilárd és olaj tüzelőberendezése egyedi kéményeinek

ellenőrzése és tisztítása (évente kétszer) kéményenként 498

  1. Szilárd és olaj tüzelőberendezések gyűjtőkéményeinek

ellenőrzése és tisztítása (évente kétszer) szintenként  498*

  1. Szilárd és olaj tüzelőberendezések központi kéményeinek

ellenőrzése és tisztítása (évente kétszer) méterenként 119

  1. Gáztüzelő berendezések egyedi kéményeinek ellenőrzése,

szükség szerinti tisztítása     (évente egyszer) kéményenként 754

  1. Gáztüzelő berendezések gyűjtőkéményeinek ellenőrzése,

szükség szerinti tisztítása (évente egyszer) szintenként 498

  1. Gáztüzelő berendezések központi kéményeinek ellenőrzése,

szükség szerinti tisztítása (évente egyszer) méterenként 119

  1. Tartalék kémények ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása

típusától függetlenül (évente egyszer) kéményenként   332

B. Műszaki felülvizsgálat (füstnyomás-próba) négyévente egyszer.

Nincs külön ár, a kéményseprés díja magába foglalja ezt a szolgáltatást is.

C. Külön megrendelésre kötelezően elvégzendő kéményvizsgálatok, szakvéleményezések.

Kiszállási díj esetenként:  1930

  1. Új égéstermék elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás

előtti ellenőrzése, szakvélemény készítése (Ft/kémény) 4775

  1. Meglévő kémények használatba vételéhez és a

rendelet szerint felsorolt egyéb okokból szükséges

kéményvizsgálatok, szakvélemények készítése (Ft/kémény)   5500

 

*Lakosságot nem érintő díj. Ilyen kémények már nem üzemelnek, csak a rendeletben van még nevesítve.

 

2012. évi közterület-használati díjak

2012. év

1.

A közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat /portál/, kirakatszekrény, üzleti védőtető /előtető/, ernyőszerkezet, hirdető – berendezés /fényreklám/, cég- és címtábla, üzleti szállítás, rakodás alkalmával göngyölegek elhelyezése

200.-Ft/m2/hó

2.

Árusító és egyéb fülke

400.-Ft/m2/hó

3.

Teher- és különleges gépjárművek, valamint ezek vontatmányainak elhelyezése:

3 t összsúly alatt

3 t összsúly felett (vontatmánnyal együtt)

300.-Ft/m2/hó

360.-Ft/m2/hó

4.

Önálló hirdető berendezés, reklámtábla

750.-Ft/m2/hó

5.

Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék:

– lakásépítésnél és lakásfelújításnál

– egyéb építési munkáknál

90.-Ft/m2/hó

100.-Ft/m2/hó

6.

Alkalmi és mozgóárusítás, üzleten kívüli kereskedés

430.-Ft/m2/nap

7

Helyben készített élelmiszerek elfogyasztó helyei (nem vendéglátás)

150.-Ft/m2/hó

8.

Vendéglátó – ipari előkert

200.-Ft/m2/hó

9.

Alkalmi vásár

200.- Ft/m2/nap

10.

Mutatványos tevékenység, cirkusz (min. alapterület: 300 m2):

– hirdetés nélkül

– hirdetéssel

90.-Ft/m2/nap

100.-Ft/m2/nap

11.

Közhasználatra még át nem adott terület ideiglenes hasznosítása (nem mezőgazdasági célra)

50.-Ft/m2/hó

12.

Alkalmi rendezvények

90.-Ft/m2/nap

13.

Tüzelő 72 órán túli tárolása

90.-Ft/m2/nap

14.

Közterületen építési anyag fél éven túli tárolása

100. –Ft/m2/nap

15.

Plakát, hirdetmény:

– A/3 méretig(402mmx297mm)

– A/3 méretet meghaladó

1500.- Ft/hó

3000.- Ft/hó

 

 

Piaci, vásári helypénz díjszabás – 2012. év

I. A Piac és Kirakodóvásár helypénzei

Kiskereskedelmi tevékenység díjai alkalmanként

1./ Járműről árusítás

 

a.) Tehergépjárműről /3 t önsúly alatt/

622.- Ft

 

b.) Személygépkocsiról

512.- Ft

 

 

 

2./ Asztalon,  földön (sátorban, bódéban, állványokon) való árusítás

 

a.) Az elfoglalt terület után m2-enként

157.- Ft

 

b.) Kosaranként, ládánként, vödrönként

83.- Ft

 

 

 

3./ Az építmények előtti ideiglenes kirakodás díja m2-enként                      157.- Ft

 

Vendéglátó tevékenység díjai alkalmanként

4./

Pecsenyesütők, italmérők, kürtös kalács-, lángos készítők m2-enként

244.- Ft

 

 

 

Helyfoglalás díjai havonta

5./

Állandó árusító épület m2-enként

244.- Ft

6./

Asztalfoglalás folyóméterenként

622.- Ft

7./

Területfoglalás (földön) díja folyóméterenként

118.- Ft

 

II. Búcsúvásár helypénzei

8./

Kiskereskedők az elfoglalt terület után m2-enként

488.- Ft

9./

Vendéglátók: pecsenyesütők, italmérők, kürtös kalács-, lángos készítők m2-enként

701.- Ft

10./ Mutatványosok, lövöldések elfoglalt terület után m2-enként

 

a) a búcsúvásár napján

166.- Ft

 

b) a próbaüzem napján

63.- Ft

 

A feltüntetett helypénzek az ÁFA-t nem tartalmazzák.