Önkormányzati Hírek – 2011. április

Kiállítás a víz világnapján
2011-05-04
Álláspályázat
2011-05-04

Utoljára frissítve 2011-05-04

A képviselő-testület 2011. április 28-i rendes testületi ülésén módosította Szervezeti és Működési Szabályzatát: A márciusban elindított beruházás kapcsán vált szükségessé az önkormányzat önként vállalt feladatainak kibővítése az élővizes fürdőhely üzemeltetésével a Nádastó Szabadidőpark területén.

A testület ugyancsak módosította a Sándorfalvi Kulturális Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát. A kulturális intézmény alapdokumentumát hozzá kellett igazítani az utóbbi időszakban megsokszorozódott szakfeladatokhoz, az új telephelyekhez, valamint a feladatokat ellátó személyi állományhoz. A több telephelyen működő Kulturális Központ székhelye a Széchenyi utca 6. szám lesz. Az öt telephelye a következő: Budai Sándor Művelődési Ház (Ady E. u. 7.), Petőfi Emlékkönyvtár (Dózsa Gy. u. 2.), Budai Sándor Emlékház és Tájház (Kolozsvári u. 25.), Széchenyi Ifjúsági Közösségi Központ (Széchenyi u. 24.) és Pallavicini Kastély (Szabadság tér 6.). A telephelyek nyitvatartási ideje az általuk nyújtott szolgáltatásokhoz igazodik.

A képviselők döntöttek a Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás megszüntetéséről. A 2004-ben alakult, ma 21 tagönkormányzatot számláló Társulás gesztori feladatait 2008 óta Sándorfalva Város Önkormányzata látja el. A Társulás alapításkori céljai – többek között – az alábbiak voltak: környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok összehangolt ellátása, környezettudatos nevelés elősegítése, az e feladatokat támogató pályázatokon való részvétel, az elnyert összegek koordinált felhasználása stb. A nagy taglétszáma miatt nehézkesen működő, jogi személyiségű társulás azonban valójában csupán a szúnyoggyérítési munkálatok részbeni költségeihez nyert támogatást az elmúlt években. Tekintettel arra, hogy ez a feladat a kevésbé nehézkes konzorciumi formában is ellátható, így indokolt volt a társulás megszüntetése mellett dönteni. A társulás megszűnésének időpontja, a tagönkormányzatok minősített többséggel meghozott egybehangzó döntését követően, 2011. július 31-e lesz.

 

Megtárgyalták a Szegedi Kistérség Többcélú Társulás Közoktatási Intézménye (Pallavicini Sándor Iskola és a Pipacs Óvoda) 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót. Az Intézmény a takarékos gazdálkodás eredményeként közel 8,5 millió forint önkormányzati támogatást utal vissza az önkormányzat részére. Az Önkormányzat felkérte az intézményt a jövőre nézve is a bevételek maximalizálására és a beosztó gazdálkodásra.

 

A testület elfogadta a 2010. évről szóló költségvetési beszámolót. Az összefoglalóból kiderül, hogy az önkormányzatnak 2010-ben pénzügyi gondjai nem voltak. Az előző évi pénzmaradványnak és a bevételek időbeni teljesítésének köszönhetően a gazdálkodás zavartalan volt. Az intézményeknél úgyszintén biztosított volt a zavartalan gazdálkodás, nem történt visszafogás, nem kellett megszorító intézkedéseket végrehajtani, sőt a szociális feladatok jobb ellátása érdekében a bölcsödében és az Idősek Napközi Otthonában kapacitásbővítést hajtott végre az önkormányzat. A 2011. évi költségvetés tervezésénél még 12 millió Ft forráshiány volt tervezve, amely végül a 2010. év 13 millió Ft pénzmaradványa révén megszűnik. Az önkormányzatnak a jövőben növelnie kell bevételeit pl. az adó és egyéb területeken meglévő kintlévőségei fokozatos felszámolásával.

 

A képviselők elfogadták a 2010. évi belső ellenőrzésről szóló összefoglaló jelentést. Az elmúlt évben az ellenőrzések az alábbi területeket érintették: 2009. évi költségvetési beszámoló, a 2010. évi költségvetés, a Polgármesteri Hivatal működésének és gazdálkodásának szervezettsége és szabályozottsága, a közpénzek átláthatósága és az informatikai rendszer. Az ellenőrzés minden területen azt állapította meg, hogy a folyamatok a belső szabályzatoknak és a jogszabályoknak megfelelően zajlanak. Felelősségvonásra okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság nem merült fel.

 

Az új képviselő-testület megalakulását követőn minden önkormányzatnak meg kell alkotnia vagy felül kell vizsgálnia gazdasági programját. Ennek a kötelezettségnek tett eleget a képviselő-testület a 2006-ban Pallavicini Terv néven elfogadott városfejlesztési koncepció felülvizsgálatával. A település 2010-2016 közötti időszakára szóló gazdasági programjának igazodnia kell a költségvetési lehetőségekhez, a helyi adottságokhoz és a kistérségi területfejlesztési koncepcióhoz. A felülvizsgált gazdasági program megalkotásakor vezérelv volt a kormány gazdaságpolitikai célkitűzéseit összefoglaló Széll Kálmán Terv. Az megkérdőjelezhetetlen, hogy az előttünk álló önkormányzati ciklus legfőbb kihívása a szennyvíz-beruházás. Emellett párhuzamosan cél a város biztonságos működtetése is, amihez figyelembe kell venni, hogy előreláthatólag a következő években sem fordul meg az a tendencia, hogy az állami forrásból érkező bevételek folyamatosan csökkenek, sőt várható, hogy az állami támogatások az önkormányzati hatékonyság függvényei lesznek. Az általános városfejlesztési célok közt szerepel az esztétikus városkép kialakítása járdákkal, a piac fejlesztése és a Sportcentrum további bővítése. A közlekedés területén célkitűzés a szilárd burkolatú utak kivitelezésének előkészítése, a közlekedés biztonságosabbá tétele forgalomlassítással és szabályozással. A környezetvédelem kapcsán fontos a zöldterületek fejlesztése, a zöldhulladék begyűjtése és hasznosítása, a parlagfű mentesítés és a belterületi csapadékvíz-elevezető rendszer teljes rekonstrukciója. Az idegenforgalom és turizmus terén elsőrendű feladat a Nádastó Szabadidőpark mint élővizes fürdőhely 2011-es útnak indítása, továbbá a szálláshelyek létrejöttének elősegítése, a városi strand rehabilitációjának előkészítése valamint az ifjúság – sport – rendezvények hármasának minél többrétű összekapcsolása. Az egészségügy és a szociális ellátás területén cél a meglévő szolgáltatások színvonalának megőrzése és fejlesztése, a megelőzést szolgáló programok népszerűsítése, a IV. háziorvosi körzet életre hívása. A közművelődési feladatokat ellátó Kulturális Központ feladatai közt hangsúlyosan jelenik meg a rendezvényszervezés, a vendéglátás, és ezek által a telephelyek gazdaságos üzemeltetése. A közoktatás terén elvárás az, hogy az intézményeket fenntartó Szegedi Kistérség Többcélú Társulással továbbra is kiegyensúlyozott maradjon az önkormányzat kapcsolata valamint az, hogy az oktatás színvonala kövesse az új évezred kihívásait. Az ifjúság érdekeit szolgálja a drogstratégia mielőbbi megalkotása, továbbá a kulturált kikapcsolódásukat biztosító rendezvények szervezése. Minden döntéshozatalnál szempont a helyi gazdaság élénkítése.

 

2007-ben a Szegedi Kistérség Többcélú Társulás Közoktatási Intézménye létrehozásakor az önkormányzat a Közoktatási Intézmény térítésmentes használatába adta a közoktatási feladatok ellátását szolgáló önkormányzati ingatlanait (iskola és óvoda épületek). 2010-ben befejeződött az iskola-felújítási projekt, ennek következtében a korábban több helyen működő iskola épületek egy része – a Szabadság tér 6., a Széchenyi utca 7. és az Alkotmány krt. 10/A. – felszabadult és visszakerült az önkormányzat mint tulajdonos használatába, és az oktatás már csupán egy helyen, az Alkotmány krt. 15-17. szám alatt koncentrálódik. Ezt a változást szükséges volt a Kistérség és az Önkormányzat közötti együttműködési megállapodáson átvezetni, mely módosítást a képviselő-testület jóváhagyott.

Az önkormányzat által alapított Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért Közalapítvány 2010. évi működéséről szóló beszámolóját és közhasznúsági jelentését a képviselők megtárgyalták és azzal a feltétellel elfogadták, hogy a testületi ülésen felmerült kérdésekre a kuratórium elnöke írásban választ ad.

A képviselő-testület elfogadta a Sándorfalva Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. és az önkormányzat közt kötendő, a „Nádastó Szabadidőparkra” vonatkozó feladatellátási és üzemeltetési szerződést valamint a Kft. üzleti tervét. A megállapodás szerint a Kft. öt évre kapna lehetőséget az élővizes fürdőhely üzemeltetésére.

 

A képviselő-testület munkaterv szerinti következő rendes ülése 2011. május hó 26. napján 10 órakor lesz a Széchenyi Ifjúsági Közösségi Központban.