Önkormányzati Hírek 2010. december

Meghívó – 2010. december 16.
2010-12-16
Jegyzőkönyv – 2010. november 30.
2010-12-17

Utoljára frissítve 2016-10-17

Összefoglaló lakossági tájékoztató a 2010. december 16-i Képviselő-testületi ülésről.

 

A testület 2010. évi utolsó, december 16-i ülésén áttekintette a településünkön alkalmazandó árakat és díjakat szabályozó rendeleteit.

A 2011. évre tervezett fejlesztési munkálatok pluszköltségei miatt indokolt volt az ivóvíz díjának inflációt meghaladó, 7,63 %-os és a rendelkezésre állási díj emelése is, melyek a következők szerint alakulnak: a rendelkezésre állási díj 570 Ft + áfa, az ivóvíz díja 127 Ft/m3 + áfa (amely összeg 42 Ft + áfa fenntartási alapot tartalmaz).

A közterület-használatra vonatkozó rendelet módosításai közül jó tudni, hogy 2011-től az építési engedély jogerőre emelkedésétől számított egy évig nem kell közterület-használati díjat fizetni. A jövő évtől közterület-használati engedélyt kell kérni a buszmegállókban kihelyezett lakossági hirdetésekért, azonban semminemű hirdetés nem helyezhető el a május 1. téri buszpályaudvaron. Továbbá a nyomvonal jellegű közműbekötések (pl. szennyvíz csatorna leágazása) esetében a közterület-használat díjmentes.

 

2011. évi közterület-használati díjak

 

1.

A közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat /portál/, kirakatszekrény, üzleti védőtető /előtető/, ernyőszerkezet, hirdető – berendezés /fényreklám/, cég- és címtábla, üzleti szállítás, rakodás alkalmával göngyölegek elhelyezése

130.-Ft/m2/hó

2.

Árusító és egyéb fülke

270.-Ft/m2/hó

3.

Teher- és különleges gépjárművek, valamint ezek vontatmányainak elhelyezése:

– 3 t összsúly alatt

– 3 t összsúly felett (vontatmánnyal együtt)

 

 

180.-Ft/m2/hó

240.-Ft/m2/hó

4.

Önálló hirdető berendezés, reklámtábla

500.-Ft/m2/hó

5.

Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék:

– lakásépítésnél és lakásfelújításnál

– egyéb építési munkáknál

 

60.-Ft/m2/hó

70.-Ft/m2/hó

6.

Alkalmi és mozgóárusítás, üzleten kívüli kereskedés

290.-Ft/m2/nap

7

Helyben készített élelmiszerek elfogyasztó helyei (nem vendéglátás)

100.-Ft/m2/hó

8.

Vendéglátó – ipari előkert

130.-Ft/m2/hó

9.

Alkalmi vásár

130.- Ft/m2/nap

10.

Mutatványos tevékenység, cirkusz (min. alapterület: 300 m2)

– hirdetés nélkül

– hirdetéssel

 

60.-Ft/m2/nap

70.-Ft/m2/nap

11.

Közhasználatra még át nem adott terület ideiglenes hasznosítása (nem mezőgazdasági célra)

30.-Ft/m2/hó

12.

Alkalmi rendezvények

60.-Ft/m2/nap

13.

Tüzelő 72 órán túli tárolása

60.-Ft/m2/nap

14.

Közterületen építési anyag 1 éven túli tárolása

70. –Ft/m2/nap

15.

Plakát, hirdetmény:

A/3 méretig(402mmx297mm)

A/3 méretet meghaladó

 

1000.- Ft/hó

2000.- Ft/hó

 

Még 2008-ban megállapodott az önkormányzat a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-vel a települési szilárd hulladékszállítás díjának következő három évben való emelésének mértékéről, ennek értelmében 2009-ben 25 %-kal emelkedett a szolgáltatás ára, míg a 2010-es és 2011-es években a megelőző évi infláció értéke plusz 8 %-os mértékben. Így 2011-ben a lakossági szemétszállítás díja bruttó 2.294. Ft /hó /ingatlan.

Az önkormányzati lakások lakbérének összege az infláció mértékével emelkedik a jövő évtől:

Szociális helyzet alapján bérbe adott lakásoknál:

Összkomfortos:                                               291 Ft/m2/hó

Komfortos:                                                     246 Ft/m2/hó

Félkomfortos:                                      158 Ft/m2/hó

Komfort nélküli:                                                87 Ft/m2/hó

Költségelven bérbe adott lakásoknál:

8 lakásos bérház (Alkotmány krt. 23.)             483 Ft/m2/hó

4 lakásos bérház (Petőfi utca 91.)                    490 Ft/m2/hó

A testület módosította a piaci, vásári díjszabást szabályozó rendeletét. Hatályon kívül helyeztek olyan díjtételeket, amelyek alkalmazására már évek óta nem került sor pl.: járkálva árusítás, lovaskocsiról árusítás. A megmaradó díjtípusok mértéke az inflációval megegyező mértékben, 5 %-kal emelkedik.

 

Piaci, vásári helypénz díjszabás 2011. évben

 

Járműről árusítás

1./

Tehergépjárműről /3 t alatt/

600.- Ft

2./

Személygépkocsiról

496.- Ft

 

 

 

Sátorban, padokon, bódéban, állványokon, földön való árusítás

3./

Az elfoglalt terület után m2-enként

152.- Ft

4./                        Asztalfoglalás, havonta és folyóméterenként                                       600.- Ft

5./

Pecsenyesütők, italmérők m2-enként

232.- Ft

 

 

 

Állandó árusítóépület /helyiség/ havi díja

6./

Havonta m2-enként

232.- Ft

7./

Az épületek előtt ideiglenes kirakodás díja
m2-enként és alkalmanként

152.- Ft

8./

A piacon, vásáron a helyfoglalás díja folyóméterenként

112.- Ft

 

Búcsúvásáron

 

9./

Az elfoglalt terület után m2-enként

472.- Ft

10./

Pecsenyesütők, italmérők m2-enként

680.- Ft

11./

Mutatványosok, lövöldések elfoglalt terület után m2-enként

160.- Ft

 

 

Az árak alkalmanként, naponta értendők. A feltüntetett helypénzek az ÁFA-t nem tartalmazzák.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások és szolgáltatások közül egyedül az ebéd házhoz szállításának bruttó térítési díját emelte a testület, amelynek értéke így a következő: 100 Ft/adag.

Az állami költségvetés által biztosított támogatások összege 2011. évben szűkülni fog, önkormányzatunknak előreláthatólag közel 12-16 millió Ft-tal kevesebb állami támogatással kell számolnia. Az önkormányzat által nyújtott szolgáltatások színvonalának megőrzése érdekében indokolttá vált az iparűzési adó emelése a következők szerint: az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2 %-a. Ugyancsak a csökkenő állami támogatás indokolta a kommunális adó 6500 Ft-ra emelését.

 

Elfogadták a képviselők a 2010. évi költségvetés harmadik módosítását. A módosítást a központi támogatások utólagos folyósítása és azok kiadási feladatokra történő visszatervezése indokolta.

A testület bizottságai megvitatták, a képviselő-testület elfogadta az önkormányzat 2011. évi költségvetésének koncepcióját. Elkészítéséhez figyelembe kellett venni a következő évre vállalt feladatokat és a rendelkezésre álló forrásokat. Ahogy azt már évek óta megszokhattuk, önkormányzatunk a következő évben is kevesebb központi költségvetési támogatásból kényszerül gazdálkodni. Így a meglévő intézmények és szolgáltatások mennyiségének és színvonalának megőrzése érdekében alapvető fontosságú, hogy az önként vállalt feladatok (pl. vérvétel, művészeti iskola) minél inkább önfinanszírozóvá váljanak, az önállóan működő intézmények (önkormányzati kft-k, szociális és kulturális intézmények) saját bevétele pedig növekedjen.

Négy évvel ezelőtt az önkormányzat kettő gazdasági társaságot – Városfejlesztő Kft. és Városüzemeltető Kft. – hozott létre a Pallavicini Terv megvalósítására, közfeladatok ellátására. A Pallavicini Terv végrehajtása /az elképzelések szerint halad/ azóta „pályára állt”. Az önkormányzati kiadások racionalizálása miatt indokolt volt a Kft-k működésének felülvizsgálata, melynek eredményeként megállapítást nyert, hogy a működési költségük csökkenthető, ha a két Kft összeolvad. Ezt tudomásul véve a testület úgy döntött, hogy a két Kft-ből összeolvadással egy önkormányzati közhasznú nonprofit kft-t hoz létre.

 

Megtárgyalták és elfogadták a képviselők a testület 2011. évre szóló munkatervét, mely szerint tervezetten nyolc alkalommal üléseznek majd a következő évben. A közmeghallgatás 2011. április 28-án lesz, melynek témája Sándorfalva Szabályozási Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosítása. (A részletes munkaterv megismerhető a Kisbíró c. újság 2011. januári számának 4. oldalán*.)

A képviselő-testület elfogadta a Polgármesteri Hivatal elmúlt egy évi munkájáról szóló beszámolót. A Polgármesteri Hivatalban a jegyző vezetésével 34 fő a következő szervezeti egységekben látja el a különféle önkormányzati és államigazgatási feladatokat: Önkormányzati Iroda, Pénzügyi-gazdálkodási Iroda, Szociálpolitikai Iroda, Igazgatási Iroda, Közterület-felügyelet, I. fokú építésügyi hatóság, Műszaki-beruházási Iroda, Anyakönyvi-népességnyilvántartás, Okmányiroda és Iktató. A 2010. évben a Hivatal mindennapi munkája melletti legnagyobb kihívása az országgyűlési és önkormányzati választások lebonyolítása volt. A 2011-re várható „kiegészítő” feladat a népszámlálás lesz.

A 2011 januárjában átadásra került beruházások miatt szükséges volt módosítani az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény (EESZI) Alapító Okiratát; a Bölcsőde férőhelyszáma 24 főről 48 főre emelkedik, az Idősek nappali otthona férőhelyszáma 25 főről 30 főre emelkedik és telephelye az eddigi Dózsa György utca 2. szám alól a Dózsa György utca 33. szám alá kerül. Az EESZI székhelye a jövőben a Szabadság tér 4/a. lesz.

A képviselő-testület a kötelezően létrehozandó szociálpolitikai kerekasztal tagjai közé a 2010-2014-es időszakra Sebestyén András alpolgármestert delegálta.

 

*A Sándorfalvi Városi Újság, Kisbíró példányszámai a www.sandorfalva.hu/ Kisbíró példányszámok menüpont alatt tölthetőek le.