Bursa Hungarica Sándorfalván is – így lehet pályázni

Ma és szombaton még kölcsönözhet, utána egy hónapig nem!
2016-10-07
2016-os költségvetésirendelet-módosítás II. számú melléklet
2016-10-10

Idén is kiírták az ösztöndíjpályázatot a felsőoktatásban tanulóknak.

Sándorfalva Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve 2017. évre „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot ír ki a felsőoktatási intézmények jelenlegi („A” típusú pályázat) valamint 2017/2018. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény nappali tagozatos tanulóinak („B” típusú pályázat).

Az ösztöndíjpályázatra azok a Sándorfalva közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

  • Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.
  • A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges.
  • A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje: 2016. november 08.
  • A pályázatot papíralapon (nyomtatott formában), a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal szociális irodáján lehet benyújtani.
  • A pályázat csak valamennyi szükséges igazolással, nyilatkozattal együtt, személyesen vagy meghatalmazott útján nyújtható be.
  • A pályázatot kizárólag ügyfélfogadási időben (H, K: 8.00–12.00., Sz: 13.00–17.00.,Cs: 8.00–12.00.) lehetséges benyújtani.
  • A csatolandó mellékletek nélkül a pályázat formai hibásnak minősül, hiánypótlásra lehetőség a pályázati határidő utolsó napjáig van!
  • A határidőn túl benyújtott; a határidőig benyújtott, de hiányos; vagy formailag nem megfelelő pályázatokat az önkormányzat a bírálatból kizárja.

A sikeres pályázat egyik feltétele, hogy a pályázó háztartásában az egy főre jutó nettó havi jövedelem nem haladhatja meg az 57 000 forintot (Utolsó három havi jövedelem egyhavi nettó átlaga rendszeres jövedelmek esetén, vagy előző tizenkét hónap egyhavi átlaga nem rendszeres jövedelem esetén. A jövedelmek számítása esetén a háztartás (a pályázó állandó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező életvitelszerűen ott élők jövedelmét kell vizsgálni!)

Sikeres pályázat („A” típusú) esetén az önkormányzat tíz hónapon („B” típusú pályázó esetén 3×10 hónapon) keresztül havi 5 000,- Ft támogatást nyújt a pályázónak.

A pályázatok benyújtási határideje: 2016. november 8.

Beérkezési határidő: 2016. november 8.

A bírálatban kizárólag e határidőig benyújtott, és az önkormányzat által az EPER-Bursa rendszeren keresztül befogadott pályázatok vehetnek részt!

Postai benyújtás esetén a benyújtás időpontja a postai feladási bélyegző dátuma.

Az ösztöndíjak elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményeitől függetlenül történik.