Bursa Hungarica 2013

A dohánytermékek kiskereskedelméről
2012-10-09
Meghívó – 2012.10.25.
2012-10-24

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatának 2013. évi fordulójára szociálisan hátrányos helyzetű tanulók részére.

Pályázati kiírás

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatának 2013. évi fordulójára szociálisan hátrányos helyzetű tanulók részére

 

Sándorfalva Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve 2013. évre „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot ír ki

  • a felsőoktatási intézmények jelenlegi („A” típusú pályázat)
  • valamint 2013/2014. évben leendő hallgatói („B” típusú pályázat) számára.

Pályázhatnak azok a Sándorfalva Város közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, vagy felsőfokú szakképzésben folytatják, vagy a 2013/2014. tanévtől kezdődően ilyen képzésben kívánják folytatni tanulmányaikat. Mind az államilag támogatott, mind a költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatók pályázhatnak ösztöndíjra, amennyiben tanulmányaikat nappali tagozaton a fent felsorolt képzési formák valamelyikében folytatják, vagy kívánják folytatni.

 

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2012. szeptemberében tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2013 őszén már nem áll fenn, úgy a 2013/2014. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

 

Az ösztöndíjpályázaton nem részesülhetnek támogatásban:

– A középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben résztvevő tanulók

– A Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója

– Doktori (PhD) képzésben résztvevők

– Külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók

 

Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.

 

FIGYELEM! VÁLTOZÁS A PÁLYÁZÁS RENDJÉBEN!

A pályázónak először a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban EPER- Bursa rendszer) kell regisztrálnia magát, és ezt követően feltölteni személyes és pályázati adatait.

Regisztrálni az alábbi honlapon lehet: https: //www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx.

A pályázat adatlapját az EPER- Bursa rendszerből kinyomtatva és aláírva egy eredeti példányban Sándorfalva Város Polgármesteri Hivatal Szociális Irodáján kell benyújtani. Csatolni szükséges a pályázathoz rendszeres jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző 3 hónap, nem rendszeres jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap jövedelemigazolásait, és eredeti hallgatói jogviszony igazolást(„A” típusú pályázók esetén)!

 

A pályázat csak valamennyi szükséges igazolással, nyilatkozattal együtt, személyesen vagy meghatalmazott útján nyújtható be.

 

A pályázatot kizárólag ügyfélfogadási időben (H, K: 8.00-12.00., Sz: 13.00-17.00., Cs: 8.00-12.00., 13.00-15.30., P: -) lehetséges benyújtani.

 

A csatolandó mellékletek nélkül a pályázat formai hibásnak minősül, hiánypótlásra lehetőség a pályázati határidő utolsó napjáig van!

A határidőn túl benyújtott; a határidőig benyújtott, de hiányos; vagy formailag nem megfelelő pályázatokat az önkormányzat a bírálatból kizárja.

 

A sikeres pályázat egyik feltétele, hogy a pályázó háztartásában az egy főre jutó nettó havi jövedelem nem haladhatja meg az 57 000,- Ft-ot. (Utolsó 3 havi jövedelem egyhavi nettó átlaga rendszeres jövedelmek esetén, vagy előző 12 hónap egyhavi átlaga nem rendszeres jövedelem esetén. A jövedelmek számítása esetén a háztartás (a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek) jövedelmét kell vizsgálni!)

 

Sikeres pályázat („A” típusú) esetén az önkormányzat 10 hónapon ( „B” típusú pályázó esetén 3*10 hónapon) keresztül havi 2000,- Ft támogatást nyújt a pályázó részére.

 

A pályázatok benyújtási határideje: 2012. október 26 – november 23.

Beérkezési határidő: 2012. november 23. A bírálatban kizárólag e határidőig benyújtott, és az önkormányzat által az EPER- Bursa rendszeren keresztül befogadott pályázatok vehetnek részt!

 

Az ösztöndíjak elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményeitől függetlenül történik.

 

Letölthető nyomtatványok:

 

Bővebb információ, részletes pályázati kiírás és csatolandó nyomtatványok, adatlapok letölthetők Sándorfalva Város honlapjáról (www.sandorfalva.hu ), illetve rendelkezésre állnak ügyfélfogadási időben Sándorfalva Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szociális Irodáján.

(Tel.: 62/572-955).

Sándorfalva, 2012. október 18.

Kakas Béla – polgármester

Betűméret