Állás pályázat – SKK

Jegyzőkönyv – 2015.02.12.
2015-03-03
EGYÜTT A VESZÉLLYEL – Megelőzhető a szén-monoxid mérgezés!
2015-03-10

Utoljára frissítve 2015-03-10

Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselő Testület a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Sándorfalvi Kulturális Központ igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:A vezetői megbízás határozott időre, a magasabb vezetői megbízástól számított 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 6.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján – felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a magas szintű szakmai munkáért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásáért. Gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény dolgozói felett, és dönt az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály nem utal más hatáskörbe

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, 150/1992. Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) 6/A. § (1), vagy 6/B. § (1), bekezdése szerinti végzettség és alkalmazási feltételek; a Vhr. 6/G. § (2) bekezdésében meghatározott kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelet szerint akkreditált, kifejezetten a többfunkciós intézmények vezetésére vonatkozó államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló tanúsítvány benyújtása, vagy írásbeli nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy annak megszerzését vállalja az igazgatói megbízásától számított 2 éven belül; legalább 5 év szakmai gyakorlat a felsőfokú közművelődési végzettségnek és szakképzettségnek vagy felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgának megfelelő feladatkörben; vagy a 2009 előtt szerzett felsőfokú könyvtárosi szakirányú végzettségének és szakképzettségének vagy felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         büntetlen előélet, cselekvőképesség, kiemelkedő közművelődési/ könyvtárosi tevékenység végzése; a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyba kinevezhető

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§      részletes szakmai önéletrajz, az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; képesítést igazoló dokumentumok másolata; az előírt szakmai gyakorlat igazolására a pályázó eddigi kinevezési okmányainak, ill. munkaszerződéseinek másolata, nyilatkozat, hogy a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez és megismeréséhez hozzájárul; nyilatkozat, hozzájárul-e nyílt ülés tartásához

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Török Éva aljegyző nyújt, a 62/572959 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselő Testülete címére történő megküldésével (6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1832/2015 , valamint a beosztás megnevezését: magasabb vezető.

§         Személyesen: Dr. Nagy Zsuzsanna, Csongrád megye, 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálása: A Vhr. 7.§ (10) bekezdésében meghatározottak szerinti határidőben, a Kjt. 20/A. § (6) bekezdésére, valamint a Vhr. 7. § (6) bekezdésére tekintettel, a pályázatokat véleményező munkacsoport a pályázók személyes meghallgatását követő javaslata alapján, Képviselő-testületi ülésen kerül sor az elbírálásra. A Képviselő-testület fenntartja annak a jogát, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. május 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.sandorfalva.hu – 2015. március 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közalkalmazotti jogviszony tartalma: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, újonnan létesített jogviszony esetén – a Kjt. 21/A (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 4 hónap próbaidő kikötésével, közművelődési szakember/könyvtáros munkakörbe.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.sandorfalva.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. március 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.